Sabtu, 7 Januari 2012

Meningkatkan Kebudayaan MelayuBudaya Popular dalam Pembangunan Masyarakat dan Budaya Melayu


Abad ini dunia menghadapi gelombang kepesatan perkembangan budaya popular yang dibawa bersama dalam proses globalisasi yang semakin meningkat. Fenomenon ini melanda masyarakat di peringkat global terutama berikutan dengan pesatnya pembangunan teknologi. Ini telah menarik perhatian para pengkaji masyarakat dan budaya untuk memahami kesan dan pengaruhnya kepada masyarakat dan budaya di luar negara-negara maju.1. Gelombang budaya popular yang berkembang secara global itu didapati memainkan peranan yang semakin penting bukan sahaja dari segi pengaruh budaya, malahan turut berperanan dalam membawa pembangunan ekonomi, teknologi dan seterusnya dalam menyalurkan ideologi negara-negara maju ke paras global.

2 Kesannya itu amat dirasai di negara-negara sedang membangun seperti Malaysia.
Fenomenon budaya popular didapati merupakan sebahagian penting dalam kehidupan masyarakat moden kini. Peranan fenomenen itu dalam mempengaruhi pembinaan peradaban manusia tidak dapat dinafikan. Oleh itu, fenomenon ini tidak boleh dianggap kurang penting, tetapi perlu diberikan perhatian serius, terutama untuk menilai kesannya dan menyusun strategi perancangan pembangunan budaya selaras dengan perubahan yang berlaku di peringkat global.

Perbincangan ini bertujuan untuk meninjau kedudukan peranan budaya popular Melayu sebagai suatu arus perkembangan budaya moden yang turut mempengaruhi masyarakat dan budaya Melayu.

3 Selain itu, perbincangan ini turut menilai keberkesanan perkembangan budaya popular dalam membawa perubahan kepada kehidupan orang Melayu, terutama nilai-nilai sosial. Perbincangan juga memberikan perhatian terhadap permasalahan pembinaan budaya kebangsaan dan pembangunan sosial dalam pesatnya arus perkembangan budaya popular itu.

Konsep dan Pemikiran Fenomenon Budaya Popular

Fenomenon budaya popular itu secara umumnya boleh difahami sebagai unsur-unsur budaya yang diminati, atau disukai ramai. Konsep budaya dalam pengertian yang luas secara mudah adalah sebagai keseluruhan cara hidup, yang menjadi amalan dan dikongsi bersama oleh anggota-anggota masyarakat.

4 Dalam konteks yang lebih khusus konsep “budaya” dalam budaya popular itu merujuk kepada segala perlakuan yang merupakan keperluan manusia atau anggota-anggota masyarakat untuk mengisi keinginan yang lebih tinggi, iaitu bersifat ekspresif dan simbolik.

5 Unsur-unsur budaya itu dihasilkan untuk diminati dan dihayati secara bersama, dan dengan ini menyatakan penerimaan atau pengesahan masyarakat untuk dikongsi bersama.

Majoriti penduduk atau anggota-anggota masyarakat itu terdiri daripada golongan muda, termasuk golongan remaja. Sesuatu unsur budaya itu selalunya merupakan fenomenon popular di kalangan golongan itu, dan ini selalu dirujuk sebagai budaya muda mudi. Biasanya pengusaha budaya popular itu menumpukan sasaran penawaran bahan-bahan budaya itu kepada golongan muda mudi itu. Walau bagaimanapun budaya popular berkembang dan tersebar secara meluas meliputi semua golongan dan kelompok sosial, tidak terbatas di kalangan kelompok itu.

Konsep budaya popular tidak boleh dianggap membawa maksud yang sama dengan budaya massa.

6 Budaya massa itu selalu dirujuk sebagai unsur-unsur budaya yang disalurkan melalui media massa, seperti media cetak dan media elektronik. Tetapi budaya massa itu, yang tersebar meluas melalui media popular turut diminati ramai dan menjadi sebahagian daripada budaya popular. Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan lagi, peranan media massa itu amat penting dalam membina fenomenon budaya popular. Malahan, teknologi media massa itu mendorongkan kepesatan perkembangan budaya popular.

Budaya popular sebagai fenomenon budaya memainkan peranan penting dalam menggalakkan dinamiknya budaya itu, dan seterusnya mempengaruhi kedudukan peradaban sesuatu masyarakat itu. Terdapat anggapan sesetengah pihak yang memandang rendah dan mengaitkan penyebaran bahan-bahan budaya popular itu dengan peningkatan masalah sosial terutama di kalangan remaja. Selain itu, terdapat pula anggapan yang mengaitkan budaya popular dengan rendahnya penghayatan nilai-nilai seni dalam masyarakat.

7 Persoalan seperti itu akan diperkatakan dalam kertas ini. Walau bagaimanapun, budaya popular kini adalah sebahagian daripada kehidupan masyarakat moden, yang mempengaruhi semua golongan masyarakat tanpa mengira kelas sosial. Budaya popular itu tersebar luas, merintasi kelas atau kelompok.

Perkembangan Budaya Popular

Kemunculan budaya popular dalam konteks masyarakat moden adalah berkaitan dengan pembangunan ekonomi, misalnya perkembangan ekonomi kapitalis. Budaya popular moden di Malaysia pula mulai berkembang berikutan dengan perubahan ekonomi yang dibawa oleh pemerintah kolonial.8 Pusat perubahan ekonomi itu ialah di bandar. Oleh itu kemunculan fenomenon budaya popular moden itu turut berpusat di bandar-bandar besar. Bandar itu juga sebagai pusat perubahan budaya. Dalam konteks ini proses modenisasi dan urbanisasi memainkan peranan penting dalam kemunculan dan perkembangan fenomenon budaya popular. Perubahan yang berlaku di bandar-bandar kolonial itu kemudian turut mendorongkan kemunculan budaya popular Melayu.

Pembangunan bandar-bandar moden telah membawa perubahan pesat kepada gaya hidup penduduk bandar. Pembangunan ekonomi yang berpusat di bandar-bandar itu telah menarik ramai pekerja dari luar bandar. Mereka ini memerlukan penawaran unsur-unsur budaya bagi mengisi masa lapang, dan keperluan yang lebih tinggi. Gaya hidup mereka yang berbeza daripada gaya hidup golongan elit di bandar, memberikan peluang penawaran unsur-unsur budaya bercorak popular untuk mengisi keperluan mereka itu.9

Unsur-unsur budaya mulai ditawarkan secara komersial, misalnya sebagai bahan hiburan, mainan, pengisian masa lapang atau keperluan mengisi gaya hidup moden. Oleh itu unsur-unsur budaya menjadi komoditi budaya atau bahan budaya yang dikomersialkan untuk mengisi keperluan orang ramai.10

Pembangunan teknologi dan ilmu pengetahuan moden turut mendorongkan peningkatan perkembangan budaya popular. Teknologi membolehkan produktiviti ditingkatkan dan dengan itu penawaran bahan-bahan budaya boleh disebarkan secara meluas. Dengan teknologi itu juga membolehkan penawaran bahan-bahan budaya itu dapat dipertahankan mutunya. Malahan, dengan pesatnya pembangunan teknologi, penawaran bahan-bahan budaya itu dapat dipelbagaikan. Misalnya, teknologi telekomunikasi terkini membolehkan penawaran bahan-bahan budaya dilakukan secara global dan penyebarannya dapat disegerakan.

Perkembangan budaya popular yang berasaskan kegiatan komersial itu, maka pihak pengusaha menguruskan dagangan itu sebagai suatu industri sebagaimana pengurusan industri yang lain juga. Dalam perjalanan pengurusan industri budaya itu, bahan-bahan yang ditawarkan adalah selaras dengan cita rasa budaya orang ramai.11 Sebagai gaya hidup bandar, yang melalui proses modenisasi dan urbanisasi maka bahan-bahan budaya itu perlu selalu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perubahan selera orang ramai. Oleh itu bahan budaya popular sebagai komoditi budaya sentiasa berubah dan diperbarui selaras dengan perubahan nilai-nilai sosial.12

Perkembangan budaya popular telah dapat melahirkan golongan profesional, dan peluang pekerjaan kepada ramai orang, terutama dalam industri budaya. Mereka yang berkebolehan dan berbakat dapat bergantung hidup dalam bidang berkaitan. Seterusnya mereka boleh meningkatkan mutu kerana perlibatan sepenuh masa mereka dalam bidang mereka Itu.13

Budaya popular merupakan suatu kepentingan dalam menyatakan gaya hidup baru masyarakat moden. Semakin maju sesuatu masyarakat itu, penumpuan, misalnya permintaan terhadap budaya popular semakin meningkat. Orang ramai bekerja kuat boleh dikatakan tidak lagi bertujuan untuk mengisi keperluan-keperluan asas sebagaimana masyarakat tradisional. Budaya popular sebagai keperluan yang lebih tinggi tidak lagi terbatas kepada perkara-perkara yang merupakan pengisian asas semata-mata. Misalnya, hiburan hanya merupakan sebahagian daripada unsur budaya popular yang didapati semakin penting dalam masyarakat maju. Keperluan yang lebih tinggi semakin beragam dan berbagai-bagai keinginan yang lebih tinggi boleh merupakan suatu dorongan atau impian penting bagi orang ramai untuk bekerja lebih kuat.

Fenomenon budaya popular itu berbagai-bagai, adakala berasaskan kepada keperluan asas. Dalam masyarakat moden kini kita dapati keperluan-keperluan asas itu juga semakin bertambah bergantung kepada kemajuan yang dicapai oleh masyarakat. Misalnya, pakaian sebagai keperluan asas, orang ramai mendapatkan pakaian umumnya kurang menitikberatkan lagi tentang keperluan asas sebagaimana konsep yang terbina masa lalu. Tetapi kini orang berusaha mendapatkan pakaian yang lebih menekankan kepada fesyen, mutu dan kecantikan. Unsur-unsur fesyen dan jenama selalu menjadi pertimbangan utama. Kepentingan seperti ini lebih menekankan kepada keperluan sosial. Dalam memahami keperluan atau kepentingan yang lebih mengutamakan kepada keindahan dan kepuasan diri tidak dapat dipisahkan daripada kepentingan sosial sebagaimana yang diberikan nilai oleh anggota-anggota masyarakat. Keperluan individu tidak dapat dipisahkan daripada pengaruh keperluan sosial. Dalam keadaan ini, budaya popular yang terbina adalah berasaskan kepada citarasa golongan majoriti yang mempengaruhi individu. Kedua-dua pihak iaitu individu dan masyarakat saling mempengaruhi. Individu sebagai anggota masyarakat adakala dapat memainkan peranan mempengaruhi citarasa anggota-anggota kelompok dan seterusnya masyarakat.

Budaya popular yang berkembang pesat dalam masyarakat moden merupakan penghasilan industri budaya yang berasaskan kepada kegiatan komersial. Unsur-unsur budaya menjadi tumpuan pengusaha yang menjadikan sebagai bahan-bahan yang dapat dikeluarkan secara besar-besaran bagi mengisi kepentingan dan keperluan orang ramai. Dalam keadaan ini unsur-unsur budaya itu menjadi barang-barang dagangan sebagaimana barang-barang dagangan yang lain juga. Misalnya, unsur-unsur hiburan didapati semakin penting menjadi bahan dagangan. Bahan-bahan budaya kini dapat disebarkan secara meluas dengan terdapatnya berbagai-bagai kemudahan teknologi moden seperti pengangkutan dan saluran media massa. Industri budaya dapat berkembang pesat, terutama apabila kemudahan teknologi moden didapati semakin digunakan dengan meluas. Teknologi moden memainkan peranan penting dalam membolehkan penawaran bahan-bahan budaya popular yang berbagai-bagai bentuk tersebar luas dalam pasaran.

Pemisahan budaya kepada sub-budaya rakyat, popular dan elit adalah berasaskan kepada kelas sosial. Pada satu pihak menerangkan bahawa kita membicarakan tentang gaya hidup kelompok-kelompok sosial yang berkaitan. Hal ini kerapkali menimbulkan kekeliruan antara sub-budaya dan kelas sosial. Misalnya, apabila membicarakan budaya rakyat bermakna kita berusaha menerangkan gaya hidup kelas tani, budaya tinggi pula menyatakan kelas berada yang merupakan kelas elit di bandar. Sub-budaya itu menyatakan gaya hidup kelompok-kelompok sosial. Setiap kelompok sosial sudah pasti tidak dapat dipisahkan daripada keseluruhan masyarakat yang lebih luas, namun demikian perbezaan gaya hidup mereka melahirkan perbezaan sub-budaya, tetapi pada paras yang lebih luas perbezaan sub-budaya di antara kelompok-kelompok sosial itu tidak menonjol. Namun demikian, suatu pola umum dapat dinyatakan sebagai sub-budaya yang berbeza antara kelompok-kelompok sosial itu berasaskan kepada kedudukan sosio-ekonomi. Sub-budaya itu tidak boleh dipisahkan daripada keseluruhan masyarakat dan budaya. Dalam konteks ini fenomenon budaya popular tersebar luas merintasi kelompok-kelompok sosial.14

Kandungan Budaya Popular

Dalam masyarakat Melayu tradisi berbagai jenis budaya rakyat diminati ramai dan dapat dianggap budaya popular tradisi.15 Ini termasuklah berbagai-bagai jenis seni dan mainan yang tersebar luas. Kegiatan seni dan mainan itu memberikan anggota-anggota masyarakat hiburan, pengisian masa lapang, keseronokan, dan penghayatan seni. Di samping itu berbagai-bagai jenis tradisi rakyat itu mempunyai fungsi dan peranan yang lebih penting, seperti ritual mengubat penyakit, perlakuan keagamaan dan sebagainya.16

Tradisi budaya rakyat sebagai budaya popular tradisional yang ekspresif dan simbolik menyatakan gaya hidup masyarakat Melayu masa lalu. Melaluinya masyarakat menyampaikan maklumat, sindiran dan kritik sosial di samping peranannya yang ekspresif dan simbolik.

Dalam masyarakat moden, penawaran bahan-bahan budaya popular itu terdapat kepelbagaian, dan fungsi atau peranannya juga boleh ditinjau dalam berbagai konteks. Peranan budaya popular moden itu tidak terbatas setakat hiburan sahaja. Ini akan dibincangkan dalam teks seterusnya. Kini, budaya popular moden itu termasuk muzik dan nyanyian, drama, filem, tarian, jenaka, dan seumpamanya, baik yang disalurkan melalui media elektronik mahupun melalui teknologi lain. Selain itu, bahan-bahan bercetak seperti majalah popular17, novel, dan cerita-cerita popular lain didapati amat pesat perkembangannya. Permainan juga sebahagian daripada budaya popular yang pesat berkembang.

Media elektronik dan media cetak sebagai contoh, pengisian utamanya ialah bahan-bahan budaya popular yang menyatakan masyarakat dan budaya Melayu yang sedang mengalami perubahan. Media elektronik menyalurkan antaranya, muzik dan nyanyian, filem dan drama, tarian, lawak jenaka, permainan, sukan, perlumbaan, masakan, pengembaraan, peraduan/tekateki, dan cerita-cerita sensasi/ganjil. Majalah popular adalah media cetak yang tersebar luas. Antara isi kandungan majalah popular itu termasuklah, gosip bintang-bintang popular dan tokoh-tokoh terkenal, cerita-cerita sensasi dan ganjil, termasuk cerita-cerita hantu, perhiasan diri dan penjagaan kecantikan serta kesihatan, perhiasan rumahtangga, cerita percintaan, ulasan filem, muzik dan nyanyian, hiburan semasa, pengembaraan dan melancong, fesyen, permainan, sukan, komik/jenaka dan umumnya gaya hidup moden dan bandaran. Adakala cerita dan gaya hidup kampung turut mendapat minat ramai, terutama mereka yang tinggal di bandar. Cerita-cerita khayalan, seperti cerita hantu, jin, mistik dan kejadian ganjil adalah juga bahan-bahan sensasi dalam perkembangan budaya popular.

Budaya Popular Tradisional
Fenomenon budaya popular dalam masyarakat Melayu bukanlah sesuatu yang baru.18 Tetapi kedudukan budaya popular tradisi yang telah lama berkembang dan diwarisi orang Melayu sejak zaman berzaman itu adalah berlainan daripada budaya popular moden. Unsur-unsur budaya ekspresif tradisional, seperti seni dan mainan didapati penyebarannya terbatas, iaitu bersifat kedaerahan oleh kerana sistem perhubungannya terbatas. Unsur-unsur budaya popular tradisional itu adalah tersebar dan berkembang di kalangan rakyat, atau dikenali sebagai tradisi budaya rakyat.19

Struktur sosial masyarakat Melayu tradisional yang terdiri daripada golongan memerintah dan rakyat mempengaruhi struktur budaya, iaitu tradisi budaya istana dan tradisi budaya rakyat. Tradisi budaya istana itu dapat dianggap mempertahankan tradisi budaya elit atau budaya tinggi. Golongan itu yang mempunyai kekayaan dan kuasa berusaha mempertahankan tradisi budaya istana itu sebagai melambangkan kedudukan golongan bangsawan itu. Tradisi rakyat sebagai budaya popular tradisional menyatakan dengan jelas kedudukan sosial dan ekonomi golongan itu.

Tradisi budaya rakyat itu jelas menyatakan sifat-sifat kedaerahan, misalnya suasana penyampaian, penggunaan bahasa dialek dan seumpamanya. Tradisi itu berkembang sebagai tradisi lisan yang diperturunkan dari satu generasi kepada satu generasi sebagai usaha mempertahankan tradisi. Ikatan emosi kepada tradisi itu didapati tradisi itu dapat dipertahankan walaupun perkembangannya berasaskan minat dan penghayatan mendalam. Melalui tradisi itu kita dapat memahami dan menyelami pemikiran dan falsafah hidup orang Melayu. Pemupukan nilai-nilai sosial didapati sangat berkesan dilakukan melalui tradisi itu. Selain itu, tradisi itu juga merupakan saluran komen dan kritik sosial.20

Tradisi budaya rakyat mempunyai fungsi dan kepentingannya tersendiri dalam masyarakat, perlu diteliti peranannya tidak terbatas sebagai unsur seni dan mainan. Unsur-unsur budaya popular tradisi itu boleh diteliti kaitan atau hubungannya dengan agama dan kepercayaan. Terdapat unsur-unsur budaya yang merupakan ritual berasaskan kepercayaan, seperti mantera, main dewa, main puteri dan seumpamanya. Unsur-unsur seni yang dipengaruhi Islam juga turut popular dalam masyarakat Melayu, seperti hadrah, marhaban, zikir dan nasyid. Populariti unsur-unsur budaya itu diperkukuhkan oleh ikatan emosional kepada tradisi, kepercayaan warisan dan Islam.

Tradisi budaya rakyat itu mempunyai peranan dan kepentingannya dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai seni tidak dapat dipisahkan daripada nilai guna sesuatu unsur tradisi itu. Populariti sesuatu tradisi itu berasaskan nilai-nilai sosial yang memberikan penekanan peranan dan kepentingannya dalam masyarakat.
Pemisahan antara tradisi budaya istana dan tradisi budaya rakyat itu tidaklah merupakan pemisahan yang jelas. Hubungan antara kedua-dua itu sangat rapat. Perbezaan itu boleh dianggap sebagai gaya hidup yang berlainan, tetapi sebagai tradisi budaya Melayu, masih dianggap tidak jauh berbeza.

Suasana alam sekitar dan kehidupan orang Melayu dari segi ekonomi dan sosial membolehkan mereka menghasilkan tradisi budaya popular yang beranika ragam. Malahan dengan sifat kedaerahan dan pelbagai suku ethnik Melayu di alam Melayu yang luas itu, orang Melayu mewarisi kekayaan khazanah tradisi budaya yang amat berharga. Warisan tradisi budaya rakyat itu memerlukan penyelidikan mendalam, terutama untuk memahami struktur dalaman, iaitu aspek ekspresif dan simbolik.21

Kepentingan budaya rakyat dalam konteks masyarakatnya

Unsur-unsur budaya rakyat pada umumnya mempunyai kepentingan tersendiri dalam konteks masyarakat masa lalu. Unsur-unsur itu bukan sahaja bertujuan untuk memberikan hiburan atau mengisi keperluan yang lebih tinggi kepada ramai. Sesuatu jenis seni atau mainan seperti muzik, tarian dan teater merupakan saluran memupuk nilai-nilai sosial dan menyampaikan ilmu pengetahuan dan maklumat dalam masyarakat yang buta huruf. Di samping segala itu ada kaitan dengan kepercayaan warisan, unsur-unsur itu juga mempunyai kaitan dengan ritual yang bertujuan untuk membawa kesejahteraan dan keharmonian hidup anggota-anggota kelompok. Nilai-nilai sosial, world-view dan falsafah yang terdapat di sebalik unsur-unsur budaya tradisi tidak dapat dipisahkan daripada kepercayaan warisan. Tradisi ini mempengaruhi keseluruhan cara hidup orang-orang Melayu masa lalu. Segala unsur budaya itu mempunyai kepentingan tersendiri dalam masyarakat, yang dapat difahami dan dirasai anggota-anggotanya.

Dalam masyarakat Melayu yang mengalami perubahan, berikutan pesatnya proses modenisasi dan urbanisasi, nilai-nilai sosial dan world-view yang mereka warisi turut mengalami perubahan. Kedudukan budaya rakyat tidak dapat menyesuaikan dengan keperluan masyarakat moden yang mengalami perubahan itu. Unsur-unsur budaya warisan itu cuba disesuaikan dengan fungsi atau kepentingan baru tetapi umumnya didapati tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan cita rasa budaya ramai. Dalam keadaan ini, kita dapati unsur-unsur budaya popular memainkan peranan yang semakin penting dalam kehidupan masyarakat moden.

Melihat kepada perkembangan Islam atau proses islamisasi yang semakin mendalam dan meluas tidak dapat dinafikan bahawa itu juga membawa kesan yang menyeluruh kepada kedudukan budaya rakyat itu. Kepercayaan warisan yang menghidupkan unsur-unsur budaya rakyat itu kerapkali dianggap bercanggah dengan kehendak-kehendak Islam. Perkara itu semakin dipandang serius, terutama di kalangan golongan muda. Mereka tidak menggalakkan unsur-unsur kepercayaan warisan itu terus berkembang. Anggapan demikian sudah pasti mempunyai kesan-kesan yang jelas kepada kedudukan budaya rakyat itu. Tetapi unsur budaya tradisi yang berteraskan kepada Islam, seperti nasyid dapat dipopularkan mengikut keperluan semasa. Lagu-lagu nasyid kini membuktikan popularitinya dalam masyarakat Melayu yang pesat mengalami perubahan.

Perubahan sosio-ekonomi yang berlaku secara menyeluruh, mempengaruhi nilai orang ramai dalam memberi penekanan dan mengutamakan kepada kegiatan cari makan bagi memperbaiki kedudukan sosial mereka. Usaha memperbaiki ekonomi dapat memberikan kepuasan sosial, dan seterusnya dapat menjamin kedudukan sosial. Nilai-nilai yang lebih menekankan kepada kepentingan material, mendorongkan orang bersikap lebih mementingkan diri sendiri, bukannya tumpuan kepada kebajikan secara bersama. Sedangkan dalam masyarakat tradisional, kepentingan kelompok sangat ditekankan bagi menjamin keharmonian dan keseimbangan sosial sebagaimana yang dinyatakan dalam tradisi budaya rakyat.

Generasi muda kerapkali memandang rendah terhadap warisan budaya rakyat berbanding dengan budaya popular moden. Budaya rakyat yang masih terdapat di kampung-kampung selalu dianggap bersifat kekampungan. Misalnya, barang-barang kerajinan tangan yang dihasilkan oleh orang kampung selalu dianggap kurang mutu. Warisan tradisi itu dianggap mempunyai nilai-nilai yang rendah dan kurang fungsi dalam masyarakat moden. Sebaliknya penghasilan seni popular terutama dari negara-negara maju diberikan nilai tinggi. Nilai-nilai sosial demikian dipengaruhi budaya barat telah dapat diterima secara meluas oleh penduduk negara ini. Berasaskan kepada nilai-nilai sosial seperti ini, barang-barang penghasilan kraftangan Melayu kurang mendapat perhatian ramai dan ini membawa kesan kepada kegiatan kerajinan tangan tempatan. Barang-barang tempatan, seperti pertukangan tembaga, besi dan ukiran kayu yang indah kurang mendapat perhatian orang ramai, terutama generasi muda. Malah, batik tempatan selalu dianggap bermutu rendah berbanding dengan tekstil yang dibawa dari luar. Pandangan demikian mempengaruhi nilai-nilai sosial penduduk tempatan secara meluas. Barang-barang yang diimport dari negara-negara maju, terutama dari barat sentiasa diberi nilai tinggi. Berikutan dengan ini maka barang-barang yang diimport selalu berharga lebih tinggi berbanding dengan barang-barang tempatan.

Budaya Kolonial

Matlamat kolonial campur tangan politik di negara ini ialah atas kepentingan ekonomi. Bagi mengisi kepentingan itu maka berlaku perubahan dalam politik dan pentadbiran, pendidikan, teknologi, dan sosial. Pemerintah kolonial menumpukan kepada pembangunan ekonomi, seperti lombong bijih dan perladangan dan berkaitan dengan itu penyediaan kemudahan asas dan pembangunan pusat pelabuhan dan bandar-bandar turut diberikan perhatian. Pembangunan ekonomi yang berasaskan ekonomi kapitalis, berlaku kemasukan modal dan teknologi dari barat, serta tenaga buruh dari India dan China. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial itu berbeza daripada tradisi kehidupan orang Melayu. Pembangunan yang membawa perubahan itu dianggap sebagai pembaharuan dan kemajuan dalam konteks kemodenan. Kesannya itu turut membawa perubahan kepada perkembangan budaya.

Walau bagaimanapun, pemerintah kolonial tidak mempunyai rancangan pembangunan untuk membawa perubahan kepada orang Melayu. Malahan, mereka berusaha mengekalkan orang Melayu dalam sektor tani. Pemisahan kumpulan-kumpulan ethnik dalam sektor berbeza di negara ini adalah bertujuan supaya tidak berlaku kekacauan yang boleh mengganggu kegiatan ekonomi mereka.

Walaupun orang Melayu tidak terlibat secara langsung dalam rancangan pembangunan kolonial, seperti pembangunan bandar-bandar moden itu, tetapi orang Melayu turut menerima kesan pembangunan kemodenan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial itu.

Pemerintah kolonial berusaha memupuk dan menyebarkan nilai-nilai sosial kolonial yang berasaskan kemodenan dan budaya kolonial di kalangan golongan elit, terutama elit Melayu yang bertujuan untuk mengekalkan kedudukan pemerintahan kolonial di negara ini. Pendidikan Inggeris yang diberikan tumpuan kepada anak-anak golongan elit atau bangsawan Melayu oleh pemerintah kolonial didapati berjaya membawa perubahan nilai, sikap dan pemikiran golongan itu untuk terus menyanjung dan menghormati pemerintah kolonial. Bahasa dan budaya kolonial amat dipandang tinggi dan dihormati, dan itulah juga yang dianggap membawa kemodenan kepada negara ini.22

Untuk membangunkan bandar-bandar moden sebagai pusat pembangunan ekonomi, pemerintah kolonial menggalakkan berbagai-bagai jenis dan corak perniagaan di bandar-bandar itu. Dengan itu bandar-bandar kolonial itu juga menjadi pusat perkembangan budaya kolonial, yang dianggap sebagai moden.23 Pemerintah kolonial tidak memberikan tumpuan kawalan terhadap berbagai kegiatan dagangan di bandar-bandar moden itu. Berikutan dengan itu bandar-bandar moden itu turut menjadi pusat kegiatan maksiat yang dianggap bercanggah dengan nilai-nilai Melayu Islam.24 Di samping itu berbagai-bagai unsur budaya popular dari barat berkembang pesat di bandar-bandar moden itu. Nilai-nilai yang dipupuk di kalangan orang-orang bandar bahawa budaya yang dibawa dari barat itu semuanya moden yang dikaitkan dengan kemajuan. Berbagai-bagai jenis kegiatan seni dan mainan barat didapati semakin popular di bandar-bandar moden, dan ini menjadi ikutan orang Melayu di bandar.25

Budaya Popular Moden

Bandar-bandar moden yang dibangunkan oleh pemerintah kolonial merupakan pusat perkembangan ekonomi dan budaya. Bagi mengisi keperluan hidup penduduk bandar yang kian meningkat, maka penawaran unsur-unsur budaya popular didapati semakin meluas. Sebagai contoh, teater popular Melayu moden, iaitu Bangsawan yang pada mulanya berkembang di Pulau Pinang didapati mendapat minat ramai. Ciri-ciri baru yang dibawa oleh teater itu dan sebagai “urban product”, Bangsawan muncul sebagai teater popular moden yang ditawarkan secara komersial dan berkembang luas.26

Pentas Bangsawan merupakan pusat perkembangan muzik dan nyanyian27, tarian dan jenaka di samping drama28. Perkembangan itu mulai menunjukkan pembaharuan yang tidak lagi terikat kepada tradisi. Seniman di pentas Bangsawan berusaha melahirkan sesuatu yang baru, yang menyatakan kemodenan bagi menarik penonton.

Bangsawan muncul sebagai teater popular adalah suatu perubahan dalam perkembangan budaya popular Melayu. Bangsawan membawa pembaharuan, misalnya isu, komen dan kritik sosial masyarakat Melayu semasa yang sedang mengalami proses perubahan, iaitu pengalaman kemodenan mereka yang tinggal di bandar-bandar moden itu. Bangsawan membawa kemodenan dan pembaharuan yang menjadikan teater itu popular. Oleh itu, Bangsawan membawa isu dan persoalan tentang masyarakat dan budaya Melayu yang sedang mengalami perubahan.

Kemajuan teknologi barat yang dibawa oleh pemerintah kolonial, seperti piring hitam, radio dan filem telah berjaya menyalurkan bahan-bahan budaya, terutamanya sebagai bahan hiburan orang ramai. Berasaskan teknologi itu kemudian muncul industri yang berkaitan yang memberikan peluang kepada orang Melayu turut terlibat dalam menyalurkan bahan-bahan budaya untuk keperluan orang ramai, terutama orang Melayu. Teknologi moden itu memerlukan kepakaran dan pengetahuan, yang menyebabkan industri itu dikuasai orang bukan Melayu. Orang Melayu, seperti artis atau bintang-bintang yang terlibat hanya mampu memberikan sumbangan tenaga.29

Populariti bahan-bahan budaya yang disalurkan melalui teknologi moden itu juga yang membawa kepada kelemahan Bangsawan sebagai teater popular. Sedangkan bahan-bahan budaya yang disalurkan melalui teknologi moden boleh sentiasa disesuaikan dengan perubahan selera budaya orang ramai sebagai pengguna.

Dalam bidang mainan juga didapati penyebaran berbagai jenis mainan yang dianggap moden dan maju itu kian meluas dan popular di kalangan orang Melayu. Berbagai-bagai bahan budaya popular lain, seperti fesyen, perhiasan diri dan seumpamanya turut mempengaruhi kehidupan orang Melayu.

Perkembangan budaya popular moden terus berkembang dan merupakan sebahagian penting keperluan hidup moden. Malahan keperluan terhadap bahan-bahan budaya popular itu juga adalah penting dalam mendorongkan anggota-anggota masyarakat untuk meningkatkan pencapaian ekonomi.

Struktur Sosial dan Budaya Popular

Adakala fenomenon budaya popular itu dapat dilihat sebagai menyatakan kelas sosial.30 Budaya popular itu menyatakan golongan majoriti rakyat biasa, sedangkan golongan atasan dan golongan menengah mempertahankan tradisi budaya elit atau budaya tinggi sebagai menyatakan kelas kelompok itu. Secara sedar atau tidak fenomenon ini memang berlaku dan didapati dalam masyarakat di negara ini. Tetapi bahagian budaya elit itu tidaklah pula dominan. Selalunya tradisi budaya elit itu dapat dipertahankan apabila kos atau harganya tinggi. Adakala berlaku lambang-lambang budaya elit itu menjadi bahan popular apabila ia mampu dibeli dan dimiliki ramai.

Pemisahan kelompok sosial Melayu berasaskan kelas yang dinyatakan oleh fenomenon budaya itu sebenarnya tidak jelas dan pembahagian itu sebenarnya tidak mudah dilakukan. Tetapi penyebaran budaya popular adalah meluas yang merintasi kelas sosial. Golongan kelas atasan atau menengah juga turut menerima dan merupakan sebahagian khalayak budaya popular.

Berikutan pesatnya pembangunan bandar-bandar moden adakala tidak memberikan ruang kepada unsur-unsur budaya Melayu tradisional atau tradisi budaya rakyat untuk turut berkembang. Oleh itu, tradisi budaya itu dapat dipertahankan di kampung-kampung Melayu. Masyarakat tani Melayu mempertahankan tradisi budaya rakyat itu, tetapi apabila proses modenisasi dan urbanisasi pesat berlaku berikutan meningkatnya pembangunan di luar bandar, maka tradisi rakyat itu tidak mampu dipertahankan lagi. Sebahagian tradisi rakyat itu semakin lemah kedudukannya. Fenomenon budaya popular turut menjadi sebahagian kehidupan orang Melayu di kampung.

Penyaluran dan Penyebaran Budaya Popular

Budaya popular tersebar luas, yang dipupuk oleh nilai-nilai moden, bandar dan maju. Orang ramai sebagai pengguna bahan-bahan budaya telah melalui perubahan nilai-nilai sosial, dalam pengalaman mereka mengalami proses modenisasi dan urbanisasi.31 Mereka terdedah kepada penawaran berbagai-bagai bahan budaya popular. Nilai-nilai sosial mereka yang dipengaruhi perkembangan semasa sentiasa berusaha mencari dan mendapatkan sesuatu yang baru, moden dan semasa.

Sistem perhubungan yang baik, terutama pembangunan teknologi telekomunikasi, seperti media elektronik, media cetak dan penyediaan kemudahan asas yang semakin meluas mendedahkan orang ramai, termasuk mereka yang tinggal di luar bandar mengalami proses modenisasi dan urbanisasi yang didedahkan oleh berbagai-bagai bahan budaya popular. Orang Melayu di semua peringkat dapat menerima baik pembangunan dan perubahan yang berlaku di sekitar mereka. Perkembangan ini memberikan kesan kepada perubahan nilai-nilai sosial, sikap, world-view dan pemikiran anggota-anggota masyarakat.

Perkembangan pesat pendidikan moden turut mempengaruhi perubahan nilai dan sikap orang Melayu. Mereka lebih terbuka dan menerima bahan-bahan budaya popular sebagai bahagian keperluan hidup moden. Malahan budaya popular memainkan peranan dalam menyalurkan maklumat dan pendidikan kepada ramai.

Pesatnya perpindahan orang Melayu ke bandar sejak DEB hingga kini, memberikan peluang orang Melayu terlibat dalam berbagai-bagai lapangan kegiatan ekonomi bukan tani dan seterusnya meningkatkan proses modenisasi dan urbanisasi. Oleh itu didapati bahan-bahan budaya popular memainkan peranan penting dalam mengisi keperluan gaya hidup moden.

Perubahan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan atau kedudukan ekonomi turut mempengaruhi gaya hidup orang ramai. Berkaitan dengan ini turut mempengaruhi penyebaran dan perkembangan budaya popular.

Kesetabilan politik dan kesejahteraan sosial juga mempengaruhi penyebaran dan penyaluran bahan-bahan budaya popular kepada ramai.

Perkembangan pesat media massa, iaitu media elektronik dan media cetak turut membawa perubahan nilai dan pemikiran orang ramai. Media massa itu juga mendedahkan kira-kira 80% daripada isi kandungannya berupa bahan-bahan budaya popular, baik bahan-bahan luar mahupun bahan-bahan budaya tempatan.32 Suasana ini sudah pasti dengan mudah dapat mempengaruhi orang ramai dengan gaya hidup moden. Bahan-bahan budaya popular merupakan suatu keperluan kehidupan moden.

Penawaran bahan-bahan budaya popular dalam konteks masyarakat moden didapati lebih dominan di kalangan orang-orang muda. Penawaran bahan-bahan budaya popular itu lebih banyak tertumpu di kalangan muda mudi. Berkaitan dengan ini perkembangan budaya muda mudi yang popular di negara-negara maju turut mempengaruhi perkembangan budaya popular tempatan. Adakala oleh kerana terdapat perbezaan nilai di antara orang dewasa dengan orang muda, selalunya persoalan kejatuhan moral orang muda dikaitkan dengan budaya popular itu.33 Budaya popular selalu dianggap oleh golongan dewasa membawa nilai-nilai baru yang merupakan kelainan daripada nilai-nilai tradisi dan Islam.

Budaya Popular dan Ekonomi

Budaya popular moden dapat tersebar luas apabila kegiatannya berasaskan kepada usaha komersial. Unsur-unsur budaya menjadi komoditi budaya yang merupakan bahan-bahan pengguna kepada orang ramai sebagaimana bahan-bahan pengguna yang lain.

Industri budaya melibatkan pengurusan yang tersusun bagi menjamin pulangan yang baik. Orang Melayu pernah berjaya menawarkan Bangsawan secara komersial.34 Seterusnya artis-artis atau seniman-seniman yang berkebolehan telah memberikan sumbangan dalam berbagai industri budaya moden, seperti rakaman muzik dan nyanyian, filem, perlibatan dalam pementasan dan persembahan yang dilakukan secara komersial. Budaya popular telah memberikan peluang pekerjaan sepenuh masa atau sambilan, baik sebagai mereka yang profesional dalam sesuatu bidang mahupun terlibat dalam industri budaya popular sebagai pekerja biasa. Malahan, perkembangan budaya popular telah dapat memberikan kedudukan ekonomi yang baik kepada bintang-bintang popular.

Pembangunan budaya popular itu juga turut memberikan sumbangan pendapatan kepada negara. Ini tidak terbatas dalam industri budaya popular Melayu, malahan kemasukan bahan-bahan budaya popular asing, terutama dari negara-negara maju turut memberikan pulangan ekonomi kepada negara.

Kerajaan berusaha membantu kegiatan industri budaya popular tempatan atau yang diusahakan oleh orang Melayu, yang bertujuan produktiviti bahan-bahan budaya tempatan itu dapat ditingkatkan.35

Kini orang Melayu turut terlibat dalam berbagai-bagai industri budaya popular, seperti muzik, nyanyian, filem, pementasan, majalah popular, sukan dan sebagainya. Namun, berbagai halangan selalu mereka hadapi. Misalnya, kegiatan cetak rompak yang sukar untuk dikawal. Kerajaan berusaha mengawal masalah ini agar kegiatan industri budaya popular, terutama yang diusahakan orang Melayu dapat ditingkatkan.

Penawaran bahan-bahan budaya popular itu bukan sahaja melibatkan pengurusan moden, malahan usaha pemasaran juga perlu dilakukan secara berkesan. Penawaran bahan-bahan budaya itu disertakan dengan berbagai cara promosi, seperti iklan. Peningkatan teknologi moden dapat meningkatkan produktiviti dan meluaskan penyebaran pasaran. Kerajaan juga berusaha mengawal persaingan dengan pasaran bahan-bahan budaya dari luar.

Penawaran bahan-bahan budaya popular dapat dilakukan sepanjang tahun, tanpa terbatas kepada musim atau masa-masa tertentu sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat Melayu tradisional. Para pengguna memerlukan bahan-bahan budaya itu tidak mengira masa, sebagaimana juga bahan-bahan pengguna yang lain.

Populariti sesuatu bahan budaya itu bergantung kepada sambutan atau permintaan para pengguna. Adakala minat orang ramai itu dipengaruhi publisiti, promosi dan iklan yang dilakukan oleh pengusaha. Tetapi orang ramai sebagai pengguna boleh memilih daripada berbagai bahan budaya popular yang ditawarkan di pasaran. Walau bagaimanapun, publisiti kerapkali mempengaruhi orang ramai. Umumnya, penawaran bahan-bahan budaya popular itu mampu didapati orang ramai.

Budaya popular itu melahirkan bintang-bintang yang diminati ramai. Sesuatu bahan budaya itu boleh menjadi popular berikutan dengan bintang-bintang popular mengambil bahagian. Sistem bintang ini dapat memainkan peranan penting dalam menentukan turun naiknya penawaran sesuatu bahan budaya itu.

Penawaran bahan-bahan budaya popular yang berasaskan kegiatan komersial itu terpaksa bersaing di pasaran terbuka. Dengan terdapat persaingan itu di pasaran selalunya memberi dorongan pula kepada pengusaha, artis atau seniman dan mereka yang terlibat untuk berusaha melakukan pembaharuan, menyesuaikan dengan perubahan atau menghasilkan sesuatu yang berlainan bagi menarik perhatian ramai. Persaingan itu juga mendorongkan pengusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu sesuatu yang dihasilkan. Oleh itu budaya popular itu sentiasa berubah menyesuaikan dengan selera peminat, di samping itu masing-masing pengusaha dan seniman berusaha meningkatkan mutu bahan-bahan budaya.

Ekonomi dan Nilai-nilai Sosial

Pihak pengusaha dalam penawaran bahan-bahan budaya selalu mementingkan pulangan ekonomi. Bagi tujuan itu selalu pula dikatakan pihak pengusaha kurang memberikan perhatian tentang mutu seni, tetapi lebih mementingkan selera budaya orang ramai sebagai pengguna.36 Berkaitan dengan ini, orang ramai sebagai pengguna kini didedahkan kepada penawaran bahan-bahan budaya di peringkat global. Persaingan dalam penawaran bahan-bahan budaya itu orang Melayu juga dapat menilai dari segi mutu sesuatu bahan budaya itu. Mereka itu juga mempunyai latarbelakang pendidikan yang mampu memberikan nilai terhadap sesuatu bahan itu. Oleh itu, pihak pengusaha, artis dan mereka yang terlibat dalam penghasilan bahan-bahan budaya popular berusaha menghasilkan sesuatu yang baik atau bermutu tinggi.

Adakala pihak pengusaha menggunakan berbagai kaedah untuk mendapat perhatian ramai. Mereka berusaha mengeksploit keinginan semula jadi manusia, seperti unsur seks,37 keganasan, dan perlakuan atau kejadian luar biasa. Bahan-bahan budaya dari luar negara kurang menimbangkan aspek moral dan etika berlandaskan Islam dan tradisi tempatan. Tetapi bagi pengusaha tempatan, mereka sangat peka dan memahami nilai-nilai sosial tradisi Melayu dan Islam. Di samping itu pihak berkuasa dan masyarakat Melayu sentiasa mengawasi perkembangan bahan-bahan budaya popular Melayu supaya bersesuaian dengan budaya Melayu dan Islam.

Selama ini pihak berkuasa berusaha mengawal kemasukan bahan-bahan budaya popular dari luar, misalnya mengadakan sekatan dan penapisan bagi menjamin kesesuaian bahan-bahan itu dengan nilai-nilai sosial tempatan dan Islam. Tetapi kini penyebaran bahan-bahan budaya dari luar adakala tidak mampu diteliti oleh kerajaan. Misalnya, internet kini terdapat berbagai rupa bentuk bahan budaya yang bercanggah dengan nilai-nilai sosial Melayu dan Islam. Usaha mengawalnya kini tidak lagi berkesan. Tekanan dari luar seperti undang-undang tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Oleh itu, usaha yang dapat dilakukan ialah dengan memperkukuhkan ketahanan diri, terutama dengan meningkatkan pendidikan Islam di kalangan muda mudi.

Tradisi Budaya Rakyat dan Budaya Popular

Pesatnya pembangunan yang dilalui orang Melayu telah membawa kepada meningkatnya perkembangan dalam penawaran bahan-bahan budaya popular. Penawaran bahan-bahan budaya popular dari luar negara juga kian meningkat dan ini memberikan persaingan kepada perkembangan budaya tempatan.

Penawaran bahan-bahan budaya popular berusaha menyesuaikan dengan citarasa budaya para pengguna. Pengusaha industri budaya bekerjasama dengan artis atau seniman dan pemain yang berusaha menghasilkan sesuatu yang baru, yang dapat menyatakan kemodenan dan kemajuan. Sebagai bahan pengguna, bahan-bahan budaya sentiasa berubah, silih berganti. Mereka yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan menumpukan sepenuh masa untuk menghasilkan sesuatu yang baru.

Bahan-bahan budaya popular membawa nilai-nilai moden dan gaya hidup bandar yang menyatakan perkembangan semasa sebagaimana yang diharapkan oleh orang bandar. Orang Melayu yang pesat mengalami perubahan itu mahukan sesuatu yang dapat memberikan mereka mengalami proses urbanisasi dan modenisasi. Bahan-bahan budaya popular memberikan tumpuan kepada aspek itu dan itulah yang menentukan populariti sesuatu bahan budaya itu.38

Tradisi budaya rakyat yang terikat kepada tradisi tidak dapat bersaing dengan perkembangan budaya popular. Peminatnya semakin berkurang, malahan mereka yang mahir dan berkebolehan dalam berbagai-bagai jenis tradisi budaya rakyat semakin sukar didapati. Generasi muda yang sepatutnya mengambil tempat meneruskan tradisi itu didapati sangat terbatas. Beberapa faktor boleh dikaitkan dengan kemerosotan tradisi budaya rakyat,

Generasi muda tidak berminat kepada tradisi itu kerana mereka tidak dapat menghayatinya. Mereka tidak mengenali dan tidak diberikan pendedahan kepada tradisi rakyat itu.
Perkembangan budaya popular itu memberi pilihan kepada orang ramai. Unsur-unsur tradisi budaya rakyat tidak dapat menarik perhatian ramai, terutama ikatannya kepada tradisi berbanding dengan budaya popular.
Perkembangan pendidikan dan teknologi moden turut mempengaruhi kelemahan tradisi rakyat.
Budaya popular membawa bersamanya nilai-nilai kemodenan dan kemajuan, sedangkan budaya rakyat dianggap tidak menyatakan nilai-nilai itu.
Tradisi budaya selalunya berkaitan dengan kepercayaan warisan yang adakalanya dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Sebahagian daripada tradisi itu tidak lagi berfungsi atau tidak dapat memainkan peranan dalam masyarakat Melayu moden kini.
Adakala tradisi rakyat itu bercirikan kedaerahan, yang tidak dapat difahami mereka dari luar daerah.

Dalam kepesatan perkembangan bahan-bahan budaya popular itu, terdapat pula usaha untuk mempopularkan unsur-unsur budaya rakyat. Dalam proses penyesuaian sebagai usaha komersial, pembaharuan dilakukan. Sebagai contoh, kumpulan-kumpulan nasyid mendapat tempat yang baik di pasaran, dan penyebaran bahan-bahan budaya yang dihasilkan oleh kumpulan-kumpulan itu adalah meluas. Contoh lain, dikir barat yang dihasilkan dalam bentuk VCD, keset dan sebagainya turut popular, tetapi penyebarannya agak terbatas.
Adakala unsur-unsur budaya rakyat itu disesuaikan dengan perkembangan teknologi moden yang dihasilkan sebagai bahan budaya popular. Misalnya, terdapat usaha menggabungkan muzik tradisi dengan muzik moden sebagai usaha kreatif bagi menghasilkan suatu muzik popular. Dalam keadaan ini unsur budaya rakyat tradisi itu mulai luntur atau hilang nilai-nilai keaslian. Namun, kaedah itu boleh dilakukan dengan tujuan untuk mempopularkan unsur-unsur budaya rakyat. Tetapi bentuk atau unsur asli itu perlu dipertahankan agar keasliannya tidak hilang.

Tradisi budaya rakyat dalam bentuk asli itu perlu dipertahankan bagi mengawal nilai-nilai keasliaannya. Budaya rakyat itu membawa nilai-nilai tersendiri yang menyatakan makna dan pengertiannya. Tradisi budaya itu sebagai warisan budaya rakyat bukan sahaja merupakan budaya ekspresif, malahan juga sebagai budaya simbolik. Daripada tradisi itu konteks aslinya dapat difahami jiwa Melayu, misalnya dari segi ketinggian nilai seninya.

Pembinaan Budaya Kebangsaan

Pembinaan budaya kebangsaan amat penting diberikan perhatian dan tumpuan. Budaya kebangsaan itu bukan sahaja menyatakan jati diri masyarakat dan negara Malaysia, malahan juga penting dalam memupuk semangat patriotisme dan integrasi kaum di negara ini.39 Melalui budaya kebangsaan itu membolehkan anggota-anggota masyarakat mengenali sejarah dan membina ikatan emosi kepada masyarakat dan negara. Kesedaran tentang pentingnya budaya kebangsaan itu adalah sebahagian daripada kekuatan semangat kebangsaan Melayu yang dipupuk sejak zaman pemerintahan kolonial lagi. Pemerintah kolonial tidak memberikan perhatian tentang bahasa dan budaya Melayu, sebaliknya bahasa dan budaya kolonial didapati semakin penting yang membawa nilai-nilai sosial dan ekonomi. Perjuangan orang Melayu untuk mencapai kemerdekaan adalah tidak dapat dipisahkan daripada kepentingan persoalan bahasa dan budaya.

Kerajaan telah menerima konsep dan prinsip budaya kebangsaan, dan usaha perancangan serta perlaksanaan dimulakan pada tahun 1970. Kerajaan menyedari pentingnya pembinaan budaya kebangsaan, terutama kesan daripada peristiwa 13 Mei 1969. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan waktu itu ditubuhkan bagi menumpukan perancangan dan perlaksanaan budaya kebangsaan itu,40 terutama pemuliharaan dan penggalakan budaya rakyat.

Salah satu usaha yang dilakukan ialah mengenali dan menggalakkan perkembangan di peringkat nasional berbagai-bagai unsur budaya tradisional pribumi Malaysia. Dalam pemuliharaan dan penggalakan tradisi rakyat itu, berbagai bantuan diberikan. Malahan ada usaha mendorongkan generasi muda terlibat dalam kegiatan-kegiatan tradisi budaya rakyat itu. Berbagai pihak, terutama pencinta-pencinta seni rakyat berusaha mengembangkan dan menyebarkan ke peringkat nasional. Terdapat institusi-institusi pendidikan yang turut menggalakkan perkembangan seni dan mainan tradisonal. Selain itu, penyelidikan, seminar dan bengkel tentang berbagai warisan tradisi rakyat itu sentiasa diberikan perhatian oleh berbagai-bagai pihak.

Kesan daripada berbagai usaha yang telah dilakukan itu, minat generasi muda terhadap budaya rakyat itu tidak juga meningkat. Sebagaimana telah dinyatakan bahan-bahan budaya popular sentiasa dapat menarik minat ramai. Sebagai contoh, walaupun persembahan budaya rakyat itu ditawarkan secara percuma di bandar-bandar, masih tidak dapat menarik penonton. Tetapi mereka sanggup mengeluarkan perbelanjaan untuk menonton persembahan popular.

Generasi muda tidak diberikan pendedahan seluasnya kepada tradisi budaya itu, yang menyebabkan mereka tidak mengenali dan memahami unsur-unsur budaya tradisi.41 Apabila mereka tidak mengenalinya maka mereka tidak mencintainya. Sedangkan tradisi sangat penting untuk memberikan peluang generasi muda mengenali sejarah, tradisi dan budaya sendiri. Dengan itu akan dapat memupuk nilai-nilai sosial cintakan bangsa dan tanahair. Seterusnya dapat membina ikatan emosi yang mendalam untuk mempertahankan warisan tradisi, dan jatidiri bangsa dan negara.

Generasi muda patut dipupuk dengan nilai-nilai positif, iaitu memandang tinggi dan berbangga dengan warisan tradisi. Kedudukan warisan tradisi tidak boleh disamakan dengan bahan-bahan budaya popular. Bahan-bahan budaya popular sebagaimana bahan-bahan pengguna yang lain untuk mengisi keperluan yang lebih tinggi. Apabila nilai-nilai sosial yang berbeza diberikan kepada kedua-dua fenomenon itu, maka budaya popular itu tidak dapat dianggap sebagai persaingan kepada warisan tradisi atau budaya rakyat itu.

Kedudukan budaya tradisi atau budaya rakyat yang ingin diperkembangkan dalam rancangan pembinaan budaya kebangsaan tidak menunjukkan kemajuan sebagaimana yang diharapkan.42 Oleh itu kerajaan telah mengubah strategi bagi menggalakkan pertumbuhan budaya kebangsaan, iaitu Kementerian yang berkenaan telah digabungkan dengan industri pelancongan, yang kini dikenali sebagai Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan. Memahami masalah yang dihadapi dalam usaha membangunkan berbagai-bagai unsur seni tradisional adalah berkaitan dengan masalah ekonomi. Mereka yang terlibat dalam kegiatan seni tradisional tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada kegiatan yang berkaitan memandangkan kegiatan itu tidak memberikan pulangan ekonomi sewajarnya. Mereka terpaksa bergiat dalam lapangan berkaitan secara sambilan semata-mata berasaskan kepada minat.

Dari sudut ekonomi, perlibatan dalam kegiatan-kegiatan kesenian tradisional atau budaya rakyat tidak memberikan pendapatan sewajarnya. Ini tidak dapat menarik minat generasi muda untuk melibatkan diri. Ganjaran ekonomi dipercayai boleh menarik dan mendorong generasi muda untuk terlibat dan mengambil bahagian dalam kegiatan-kegiatan budaya. Pelancongan diharapkan dapat memberikan suntikan ekonomi kepada kegiatan budaya itu.

Budaya pelancongan kini merupakan sebahagian fenomenon budaya popular. Penawaran bahan-bahan budaya kepada para pelancong itu dipercayai dapat menghidupkan kegiatan atau industri budaya yang berkaitan dengan budaya tradisi atau budaya rakyat terutama dalam bidang kesenian. Usaha meningkatkan industri pelancongan itu, berasaskan pengalaman negara-negara lain didapati mampu meningkatkan kegiatan yang berkaitan dengan tradisi budaya atau warisan budaya rakyat tempatan.

Berasaskan pengalaman industri pelancongan di Malaysia, didapati industri yang berkaitan dengan kraftangan dapat berkembang dengan baik. Malahan, terdapat badan-badan swasta dan agensi-agensi kerajaan yang menggalakkan peningkatan industri kraftangan tradisional bumiputera di negara ini. Tetapi dalam bidang seni persembahan dan mainan tradisional tidak mengalami pertumbuhan sebagaimana yang dijangkakan. Terdapat usaha komersial yang dilakukan secara kecil-kecilan tetapi setakat ini tidak membuktikan kejayaan yang baik.

Perkembangan warisan budaya tradisi atau tradisi rakyat bagi tujuan industri pelancongan itu terdapat pula kelemahannya. Unsur-unsur budaya yang ditawarkan itu, berasaskan kepentingan komersial selalunya disesuaikan dengan citarasa budaya para pelancong. Atas kepentingan itu didapati pihak pengusaha kurang memberikan tumpuan untuk mempertahankan mutu seni sebagaimana dalam bentuk asalnya. Dalam seni persembahan sebagai contoh, persembahan untuk pelancong yang tidak memahami konteks tradisi budaya tempatan, dilakukan semata-mata untuk pelancong, tetapi tidak dipersembahkan dalam suasana sebenar sebagaimana yang menjadi amalan dalam budaya itu.

Budaya Popular dan Budaya Kebangsaan

Dalam hasrat membina budaya kebangsaan itu, ruang lingkup budaya yang diliputi itu sepatutnya tidak terbatas kepada warisan budaya tradisional atau budaya rakyat. Budaya itu dinamiks. Budaya Melayu juga adalah dinamiks, yang sentiasa berubah menyesuaikan dengan perubahan yang dilalui masyarakat. Perkembangan budaya terkini itu kemudian akan menjadi tradisi. Proses penciptaan dan penghasilan bahan-bahan budaya popular itu adalah sebahagian daripada proses perubahan masyarakat dan budaya Melayu. Dengan itu juga dapat memperkukuhkan kedudukan budaya Melayu. Masyarakat dan budaya akan terus dinamiks, iaitu perubahan perlu dilakukan bagi menjamin peningkatan peradaban Melayu itu. Dalam konteks ini penghasilan bahan-bahan budaya popular itu adalah sebahagian daripada kemajuan budaya yang dicapai masyarakat Melayu. Dalam konteks ini budaya kebangsaan itu perlu dibina atas warisan budaya tradisi dan pembangunan budaya moden, iaitu budaya popular. Oleh itu dalam penghasilan bahan-bahan budaya popular itu juga perlu mempertahankan mutu yang sewajarnya. Bahan-bahan budaya popular itu juga tidak dapat dinafikan masih mempunyai mutu dan nilai-nilai seni yang akan menjadi warisan budaya Melayu. Penghasilan budaya popular itu juga melalui proses kreativiti sewajarnya, yang dengan sendirinya menyatakan pembangunan budaya Melayu, dan seterusnya memainkan peranan sebagai sumbangan peningkatan peradaban Melayu.

Budaya rakyat kini semakin lemah kedudukannya berikutan minat atau tumpuan orang ramai didapati semakin berkurang. Peranan atau fungsi sesuatu fenomenon itu tidak dapat dipisahkan daripada kepentingan sesuatu tradisi budaya. Berikutan dengan perubahan sosial, ekonomi dan pendidikan, didapati kepentingan terhadap budaya rakyat semakin kurang mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat Melayu moden hari ini. Walaupun terdapat usaha untuk menghidupkan tradisi rakyat pada peringkat kampung terutama di kalangan golongan tua, tetapi sambutan daripada orang-orang muda tidak menggalakkan. Mereka yang masih meneruskan perlibatan dalam tradisi rakyat semata-mata berasaskan kepada minat, bukannya sebagai suatu yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Masalah yang dihadapi di kalangan penduduk kampung ialah tekanan ekonomi yang tidak memungkinkan mereka menumpukan perhatian terhadap minat mereka itu.43 Sambutan orang ramai yang dingin terhadap tradisi budaya itu tidak memberi peluang mereka untuk menambahkan pulangan ekonomi dengan menumpukan kepada bidang yang diminati. Penumpuan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain lebih penting, terutama bagi memperbaiki kehidupan mereka.

Dengan pesatnya penawaran berbagai-bagai bahan budaya popular Melayu moden, boleh dianggap mempengaruhi kedudukan tradisi rakyat yang tidak lagi berkembang dan menjadi popular. Bahan-bahan budaya popular yang dianggap lebih moden mempengaruhi keseluruhan kehidupan orang ramai. Citarasa budaya orang ramai telah berubah, terutama berikutan dengan proses modenisasi dan urbanisasi yang semakin pesat. Setiap orang tidak mahu ketinggalan dalam menghadapi atau mengalami gaya hidup moden kini. Sesuatu yang baru dan moden itu mudah didapati dan sesuai dengan perubahan citarasa budaya orang ramai.

Berbagai-bagai usaha pernah dilakukan oleh mereka yang ingin mengekalkan tradisi bagi menghidupkan budaya rakyat Melayu untuk menyesuaikan dengan keperluan mengisi inspirasi budaya nasional. Tetapi jelas didapati, dorongan dan galakan yang dilakukan tidak membawa banyak kesan, terutama di kalangan orang-orang muda. Golongan muda tidak menunjukkan minat yang mendalam terhadap unsur-unsur budaya rakyat tradisi. Proses modenisasi dan urbanisasi membawa kesan-kesan langsung kepada kedudukan warisan budaya rakyat, yang semakin kepinggiran.

Pelancongan sebagai industri budaya

Memandangkan masalah yang dihadapi dalam pengembangan budaya rakyat tempatan, kerajaan telah mengubah strategi untuk menjadikan warisan budaya rakyat sebagai bahan budaya yang boleh menarik perhatian pelancong, terutama pelancong luar negeri. Pelancong-pelancong luar negeri dapat menghayati warisan budaya rakyat kerana itu dianggap kelainan dari budaya mereka. Dengan itu diharapkan penghasilan warisan budaya rakyat akan mendapat perhatian ramai apabila para pelancong mulai menunjukkan minat terhadapnya. Bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan itu akan sanggup memberi tumpuan apabila permintaannya semakin baik.

Budaya rakyat sebagai budaya warisan orang Melayu dapat disebarkan atau dihidupkan semula apabila tumpuannya ialah untuk industri pelancongan. Ini merupakan suatu perkembangan baru bagi penduduk di negara ini dalam perancangan untuk mengembalikan kedudukan budaya tradisi. Penawaran budaya rakyat kepada pelancong telah dilakukan dengan jayanya oleh sesetengah negara, seperti di Indonesia dan Thailand. Para pelancong melihat penghasilan seni tempatan itu sebagai suatu yang berbeza daripada seni moden, iaitu mempunyai nilai-nilai seninya tersendiri. Penawaran unsur-unsur budaya rakyat tempatan dapat menarik perhatian para pelancong yang bertujuan untuk mencari dan mengalami sesuatu yang baru dan berlainan daripada budaya mereka. Atas kesedaran ini penduduk tempatan berusaha menimbulkan atau menghidupkan tradisi budaya mereka untuk dihayati oleh para pelancong.

Kerajaan Malaysia menyedari akan pentingnya industri pelancongan itu sebagai sumber ekonomi negara. Di samping dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, industri pelancongan ini juga dapat mendorongkan penduduk tempatan terus menumpukan kepada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budaya tradisi. Dalam keadaan ini, kerajaan dapat melahirkan dua kepentingan dengan mempergiatkan industri pelancongan ini, iaitu di samping sebagai kegiatan ekonomi, negara juga dapat terus menonjolkan budaya tradisi sebagai usaha melambangkan identiti negara atau dengan kata-kata lain dapat terus mengembangkan identiti negara dalam konteks budaya kebangsaan. Bagi mencapai tujuan itu kerajaan telah menggabungkan kegiatan kebudayaan dan pelancongan di bawah satu Kementerian.

Perancangan seperti itu dikatakan lebih pragmatik dan dapat terus mendorongkan perkembangan budaya tradisi memandangkan tradisi itu dapat memberikan sumbangan ekonomi yang baik. Bagi mengharapkan budaya tradisi berkembang secara sendirian sudah pasti tidak mampu berlaku sebagaimana masa lalu. Sesuatu itu dapat bergerak dan berkembang dengan baik dalam masyarakat kini apabila terdapat dorongan ekonomi.

Industri pelancongan dapat memberikan perhatian kepada warisan budaya rakyat tradisi yang masih kedapatan di negara ini sebagai bahan promosi untuk menarik para pelancong, terutama pelancong-pelancong luar negeri. Kumpulan-kumpulan kesenian selalu dihantar ke luar negeri dengan tujuan menjual Malaysia kepada orang-orang luar. Saluran ini dikatakan amat berkesan untuk menarik perhatian orang luar untuk datang melancong ke negara ini. Selain itu, keindahan alam sekitar dan cara hidup tradisi orang Melayu di peringkat kampung juga selalu dikatakan dapat menarik pelancong-pelancong asing.

Kerajaan dan agensi-agensi pelancongan menyediakan berbagai-bagai rancangan dalam usaha memperkenalkan para pelancong luar negeri kepada budaya rakyat tradisi penduduk tempatan. Misalnya, pusat-pusat yang menumpukan kepada kegiatan kerajinan tangan ditubuhkan. Galakan diberikan kepada tukang-tukang atau artis-artis tradisi untuk menumpukan kegiatan seni itu secara komersial.

Pendedahan yang meluas unsur-unsur budaya tradisional yang ditujukan kepada para pelancong itu juga dapat menarik perhatian pelancong-pelancong tempatan. Dengan pendedahan itu, penduduk tempatan dapat memahami dan menghayati bahan-bahan budaya, dan dengan ini penawarannya semakin bertambah di pasaran. Orang ramai juga dengan sendirinya menyedari kepentingan unsur-unsur budaya tradisi.

Penghasilan budaya rakyat yang berkembang bagi kepentingan para pelancong itu menghadapi proses penyesuaian yang dilakukan bagi kepentingan pasaran. Peranan atau fungsi tradisinya mungkin tidak dapat dipertahankan lagi. Budaya rakyat itu kini diletakkan dalam rangka kepentingan atau fungsi baru, iaitu untuk dihayati, bukannya lagi berperanan dalam konteks kaitannya dengan fungsi guna dalam masyarakat Melayu masa lalu. Penghasilannya kini sebagai bahan dagangan, bukannya untuk penggunaan sebagaimana kedudukannya dalam masyarakat Melayu tradisi. Unsur-unsur budaya itu dijadikan komoditi dagangan sebagaimana bahan-bahan budaya popular moden dan bagi kepentingan ini persaingan di kalangan pengusaha-pengusaha mendorongkan mereka melakukan penyesuaian bagi mendapat pasaran yang baik. Dalam keadaan demikian didapati para pengguna memainkan peranan penting dalam menentukan permintaan. Pengusaha, seperti tukang dan artis berusaha memahami citarasa pelancong dalam menyesuaikan penghasilan keluaran mereka. Walau bagaimanapun, pengekalan unsur-unsur tradisi, terutama dari segi bentuknya perlu dilakukan bagi menentukan keaslian budaya rakyat yang berkembang secara komersial itu.

Persembahan kesenian seperti dikir barat, rebana, wayang kulit, kuda kepang dan berbagai-bagai jenis tarian tradisi yang dipersembahkan untuk pelancong diringkaskan untuk jangka masa yang lebih pendek agar tidak menjemukan penonton. Sedangkan persembahan asalnya memakan masa yang lama, tetapi para penonton dalam konteks masyarakat itu dapat menghayati dan memahaminya. Persembahan kepada pelancong terpaksa mereka memilih bahagian-bahagian yang menarik bagi menarik perhatian penonton. Misalnya, dengan mengurangkan babak-babak dailog dan melebihkan bahagian perlakuan.

Perkembangan budaya pelancongan ini adakala membawa kesan-kesan buruk kepada kedudukan warisan budaya rakyat tradisi itu. Pihak pengusaha selalu menimbangkan kepentingan ekonomi tanpa meneliti kesan-kesan jangka panjangnya. Pengusaha selalu mengubah dan menyesuaikan sesuatu unsur budaya tradisi itu mengikut kemahuan mereka sehingga tidak ada lagi keasliannya dalam unsur itu. Sebagai contoh, dapat kita perhatikan tarian-tarian Melayu asli telah banyak disesuaikan dengan kehendak-kehendak moden dan dilakukan perubahan secara sewenang-wenang sehingga tidak wujud sifat-sifat aslinya. Keadaan ini boleh melenyapkan keaslian sesuatu unsur itu dan diganti dengan sesuatu yang baru. Generasi akan datang menghadapi masalah untuk mengesan dan memahami unsur-unsur budaya asli yang boleh menyatakan identiti masyarakat dan budaya Melayu.

Unsur-unsur budaya kebendaan hasil kerajinan tangan Melayu disesuaikan dengan kehendak-kehendak pelancong. Bahan-bahan budaya itu disesuaikan dari segi saiznya, misalnya dijadikan lebih kecil bagi memudahkan para pelancong membawa pulang. Fungsi asalnya secara umum berubah kepada fungsi perhiasan. Oleh itu penekanan diberikan kepada keindahan, misalnya dari segi ukiran dan kehalusan buatannya, yang bertujuan untuk dapat menarik perhatian pelancong, terutama pelancong luar negeri. Sebagai contoh, layang-layang yang dihasilkan oleh orang Melayu ialah untuk dinaikkan, tetapi dijadikan saiznya lebih kecil untuk perhiasan. Oleh itu ukiran dan warnanya menjadi perhatian tukang-tukang untuk mengisi keperluan itu.

Bagi mengisi keperluan budaya pelancong, artis-artis yang berkebolehan bagi mencipta dan menghasilkan sesuatu dengan cara lebih kreatif perlu diberikan perhatian. Fungsi asasnya telah berubah kepada hasil untuk dagangan kepada para pelancong. Pelancong tidak memahami kedudukan sesuatu hasil budaya itu yang telah dibawa keluar daripada konteks masyarakat. Mereka tidak penting kepada makna dan pengertian asalnya tetapi memerlukan keindahan sesuatu penghasilan budaya, sebagai sesuatu yang dianggap eksotik.

Pelancong berusaha memahami sesuatu fenomenon budaya itu secara ringkas dan mudah. Mereka menonton atau meneliti sesuatu itu secara sepintas lalu dan kemudian akan melupainya. Kesannya tidak mendalam. Tujuannya untuk menarik perhatian pelancong secara luaran dan secara cepat yang dapat. Misalnya, dalam penghasilan barangan, unsur-unsur tradisi, seperti motif atau ukirannya berubah kepada unsur-unsur moden. Dengan ini bermakna nilai-nilai tradisi semakin dilupai dan adakala pula dimasukkan unsur-unsur asing. Suasana demikian tidak dapat membina dan mengekalkan keaslian tradisi budaya Melayu. Dengan pesatnya berlaku keadaan demikian, suatu hari nanti orang Melayu terutama generasi muda tidak dapat mengenali unsur-unsur budaya tradisi yang dapat menyatakan keaslian Melayu untuk dibanggakan. Dalam perkembangan budaya pelancongan itu, orang-orang yang berkebolehan dan ahli dalam bidang-bidang berkaitan patut dapat terus mengekalkan nilai-nilai tradisi bagi kepentingan bersama.

Proses Globalisasi dan Budaya Popular Melayu
Perkembangan ekonomi global atau proses globalisasi dalam ekonomi membawa kesan yang ketara dalam perubahan dan pembangunan budaya. Dalam perkembangan ekonomi global itu sebenarnya memperkukukan kedudukan ekonomi negara maju. Penyebaran pasaran yang tidak mempunyai batasan memberikan kekuatan kedudukan dan kuasa ekonomi negara-negara maju, khususnya barat. Sebelum runtuhnya sekatan atau blok ekonomi yang berasaskan kepentingan politik, negara-negara maju itu telah pun menguasai ekonomi di peringkat internasional. Kekuasaan ekonomi itu boleh dikesan sebagai persambungan pembangunan ekonomi kolonial dahulu lagi.

Perkembangan ekonomi global itu turut memperluaskan penyebaran pasaran bahan-bahan budaya, terutama atas kepentingan komersial. Bahan-bahan budaya popular yang dibawa dari negara-negara maju itu, terutama barat sentiasa dianggap mempunyai nilai-nilai sosial yang tinggi, iaitu dianggap moden dan maju. Malahan bahan-bahan budaya popular yang dibawa dari barat sentiasa menarik perhatian golongan muda mudi di negara ini. Anggapan seperti itu bukanlah suatu nilai-nilai sosial yang baru, nilai-nilai demikian telah dipupuk sejak zaman pemerintahan kolonial dahulu lagi. Kemodenan dan kemajuan itu selalu dirujuk kepada pencapaian peradaban barat.

Golongan muda merupakan majoriti penduduk negara ini. Oleh itu, penyebaran bahan-bahan budaya di kalangan muda mudi itu dapat pula berkembang sebagai budaya popular. Pengaruh budaya barat itu tidak terbatas di kalangan golongan muda sahaja. Malahan gaya hidup barat juga telah meresap di kalangan golongan elit bangsawan tempatan sejak lama dahulu lagi. Mereka mempertahankan bahawa kemajuan dan kemodenan yang dibawa oleh barat itu mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dan patut diikuti. Bahan-bahan budaya dari barat itu telah diterima dengan meluas sebagai lambang sosial. Suasana demikian mempengaruhi golongan muda dan fenomenon ini tidak boleh dianggap sesuatu yang baru.

Budaya barat yang menjadi ikutan golongan muda itu meliputi juga bahan-bahan budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial tempatan. Antaranya sebagai contoh terdapat gaya hidup penyanyi dan pemain muzik barat yang mempengaruhi kumpulan muda mudi tempatan, dan perlakuan itu adakala bercanggah dengan nilai-nilai tempatan. Apabila keadaan itu berlaku, maka golongan dewasa menentang perlakuan demikian. Sedangkan golongan muda mudi itu didedahkan dengan perkembangan budaya popular barat yang keterlaluan sifatnya. Tetapi golongan dewasa adalah bertanggungjawab dalam menyebarkan bahan-bahan budaya secara meluas itu atas kepentingan komersial.

Penyebaran bahan-bahan budaya barat itu membawa dan menyalurkan bersamanya nilai-nilai sosial berasaskan budaya barat. Selalunya melalui bahan-bahan yang disebarkan itu terdapat nilai-nilai yang baik dan patut menjadi ikutan orang Melayu, terutama golongan muda. Tetapi kerapkali nilai-nilai yang baik itu diketepikan, sebaliknya nilai-nilai yang tidak baik mudah mempengaruhi perlakuan golongan muda mudi Melayu.

Orang ramai selalu beranggapan, bahan-bahan budaya popular yang dibawa dari barat itu membawa kesan-kesan buruk kepada masyarakat tempatan, terutama golongan muda. Misalnya, budaya barat itu selalu dikatakan budaya kuning, dan dianggap tidak sesuai dengan kehidupan orang Melayu. Tetapi aspek kebaikan, terutama nilai-nilai sosial yang patut menjadi teladan, seperti pembinaan hubungan sosial, kekeluargaan, budaya ilmu, menjaga kebersihan dan sebagainya kurang mendapat perhatian. Sedangkan budaya popular yang dibawa dari barat itu terdapat banyak nilai-nilai sosial yang patut diikuti. Perkara yang menjadi perhatian ialah berkaitan dengan nilai-nilai buruk yang dianggap boleh membawa kesan-kesan buruk kepada generasi muda.

Penyebaran bahan-bahan budaya popular moden kini membawa perubahan besar kepada kehidupan orang Melayu. Bahan-bahan budaya popular dapat dianggap sebagai saluran penting kepada orang ramai untuk mengisi keperluan yang lebih tinggi seperti hiburan, melayan perasaan, kepuasan individu, dan mengisi masa lapang. Dengan itu dapat mengurangkan tekanan hidup kepada anggota-anggota masyarakat. Orang ramai, sebagai pengguna bahan-bahan budaya popular boleh membuat pilihan daripada berbagai jenis bahan budaya di pasaran mengikut kemampuan dan keperluan masing-masing.

Penawaran bahan-bahan budaya itu dalam berbagai jenis dan bentuk yang dilakukan secara komersial, mampu dibeli untuk penggunaan orang ramai. Perbelanjaan terhadap bahan-bahan budaya popular merupakan sebahagian daripada keperluan kepenggunaan orang ramai yang itu menjadi sebahagian daripada keperluan harian setiap orang.

Bahan-bahan budaya popular itu dihasilkan oleh kegiatan industri budaya. Perkembangan industri itu sebagaimana industri lain mempunyai pengurusan yang berusaha memasarkan keluaran mereka kepada ramai. Sebagai industri, maka usaha promosi, misalnya dengan iklan, pameran, demostrasi dan sebagainya dilakukan bagi menarik pengguna atau audien. Kejayaan sesuatu industri budaya itu sangat bergantung kepada sambutan yang diberikan oleh para pengguna. Sedangkan pengguna itu mempunyai kemampuan untuk membuat pilihan sendiri. Walau bagaimanapun, melalui promosi yang meluas kerapkali dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial.

Perkembangan industri budaya popular itu memberikan sumbangan ekonomi yang penting kepada negara. Di samping itu industri itu juga dapat menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada mereka yang berkebolehan dan berminat. Malahan, industri budaya ini turut memainkan peranan penting dalam pembangunan negara, misalnya dalam membawa perubahan nilai-nilai sosial dan world-view.

Pesatnya pembangunan yang dilalui penduduk luar bandar, turut memberikan peluang meningkatnya penyebaran budaya popular sehingga ke kawasan-kawasan pendalaman, dan melaluinya dapat menyalurkan proses urbanisasi dan modenisasi dengan lebih berkesan. Misalnya, dengan pendedahan yang disalurkan melalui TV dapat membuka minda dan mencabar pemikiran anggota-anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka. Nilai-nilai yang dipupuk itu dapat mendorongkan mereka untuk mengubah sikap, misalnya dengan bekerja lebih kuat, yang dapat meningkatkan produktiviti.

Budaya popular sekian lama telah memainkan peranan dalam mengurangkan kedudukan jurang sosial di kalangan anggota-anggota masyarakat. Ini dapat dikaitkan dengan peranan media massa yang menawarkan bahan-bahan budaya popular kepada semua peringkat anggota masyarakat tanpa mengira kedudukan kelompok-kelompok sosial. Semua anggota masyarakat menghayati bahan budaya yang sama atau standard yang disalurkan oleh media popular itu. Dengan itu dapat membina dan memupuk nilai-nilai sosial yang lebih kurang sama.

Industri budaya popular di negara ini telah bermula sejak pemerintahan kolonial, apabila berkembangnya ekonomi kapitalis dan teknologi moden. Tetapi pemilikan modal dan teknologi moden itu, seperti filem dan piring hitam dikuasai orang bukan Melayu. Orang Melayu yang terlibat hanya mampu memberikan sumbangan tenaga dengan ganjaran upah atau gaji.44 Oleh itu, industri budaya popular Melayu yang pesat berkembang di bandar-bandar besar di negara ini adakala merupakan kegiatan komersial orang bukan Melayu. Pada peringkat awal, orang Melayu boleh dikatakan terlibat dalam indsutri Bangsawan. Apabila industri budaya memerlukan modal yang besar dan teknologi moden, maka orang Melayu tidak mampu untuk turut serta dalam membina industri demikian. Malahan pembangunan industri itu memerlukan kepakaran dan pendidikan, terutama dalam usaha pengurusan industri itu. Pembinaan industri budaya sebagaimana juga industri yang lain memerlukan susunan strategi pengurusan yang berkesan. Walaupun kepentingan utamanya ialah untuk mendapatkan keuntungan, tetapi pengusaha industri itu juga mempunyai peranan dan tanggungjawab sosial.

Dalam perjalanan sesebuah industri budaya itu, melibatkan pengumpulan modal dan tenaga pekerja. Dalam sistem kapitalis, kegiatan yang berkaitan itu berusaha memaksimum keuntungan. Atas kepentingan ini, pengusaha industri itu berusaha menawarkan sesuatu bahan budaya yang dapat menarik perhatian orang ramai. Bahan-bahan budaya yang baru atau dianggap moden itu kerapkali dapat menarik perhatian orang ramai. Oleh itu, pengusaha sentiasa peka kepada perubahan selera orang ramai. Penwaran bahan-bahan budaya di pasaran sentiasa berubah menyesuaikan dengan kehendak dan kepentingan orang ramai dari masa ke masa.

Adakala pengusaha industri budaya popular itu menggunakan strategi mengeksploit keinginan semula jadi manusia bagi menarik minat ramai, terutama golongan muda. Aspek-aspek yang boleh menimbulkan rangsangan keinginan manusia itu seperti seks dan keganasan sebagaimana yang selalu dipaparkan dalam filem selalu diberikan perhatian oleh pengusaha. Filem-filem yang dikeluarkan di barat misalnya, selalu membawa adegan-adegan yang sensasi bagi menarik minat khalayak. Namun, tumpuan yang diberikan itu kerapkali agak keterlaluan, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial tempatan. Oleh itu, kerajaan telah menetapkan syarat dan peraturan dalam mengawal bahan-bahan budaya yang boleh menimbulkan percanggahan dengan nilai-nilai sosial tempatan. Misalnya, badan penapis filem diberikan kuasa dalam menentukan kesesuaian bahan-bahan budaya yang dibawa dari luar itu. Ini dilakukan bagi mengawal moral dan akhlak penduduk tempatan, terutama orang Melayu yang beragama Islam. Kini, penyebaran bahan-bahan budaya semakin meluas, melalui perkembangan teknologi moden yang boleh membawa kesukaran dalam melakukan kawalan terhadap bahan-bahan budaya itu.

Pembangunan teknologi moden yang sangat pesat kini memainkan peranan penting dalam membawa proses globalisasi bahan-bahan budaya popular. Dengan perkembangan media elektronik dan penyebaran yang dapat dilakukan melalui satalite membolehkan bahan-bahan budaya dapat disebarkan dengan meluas. Dalam perkembangan itu, menjadikan negara maju, terutama barat mempunyai kedudukan yang semakin kukuh dalam ekonomi dan budaya. Kekuatan ekonomi barat dalam menguasai ekonomi dunia, turut mempengaruhi pula penyebaran bahan-bahan budayanya. Budaya popular barat yang dihasilkan oleh pembangunan industri budaya itu dapat menyalurkan bahan-bahan budaya itu ke seluruh dunia. Seterusnya, penyebaran yang meluas itu dapat memperkukuhkan kedudukan ekonomi dan politiknya.

Kekuatan ekonomi dan pembangunan teknologi negara-negara maju itu seterusnya dapat menguasai budaya di peringkat global dan dapat pula mempengaruhi dan menyalurkan ideologi politiknya. Pencapaian itu menyatakan kedudukan global itu hakikatnya membawa kesan yang amat baik kepada negara-negara maju. Namun, asas pembinaannya itu telah bermula sejak pengaruh politik kolonial yang menyebarkan konsep moden tehadap penduduk di negara-negara dunia ketiga, yang masih di peringkat sedang membangun.

Pengaruh budaya barat yang telah bermula sejak zaman pemerintahan kolonial di negara ini turut mempengaruhi perkembangan budaya Melayu. Penyebaran bahan-bahan budaya popular barat memainkan peranan penting dalam mempengaruhi pembinaan budaya popular Melayu. Teknologi moden yang dibawa dari barat seperti piring hitam, filem, radio dan sebagainya turut diisi dengan kandungan Melayu, tersebar luas, terutama di kalangan orang Melayu. Fenomenon budaya popular itu sentiasa dianggap sebagai sesuatu yang baru, dan seterusnya membawa bersamanya nilai-nilai kemodenan. Sesuatu yang popular dari barat mudah ditiru dan diikuti bagi menyesuaikan dengan kehendak tempatan. Perkembangan budaya popular Melayu itu turut dipengaruhi perkembangan budaya popular di peringkat global khususnya barat. Kini dengan pesatnya penyebaran bahan-bahan budaya dalam proses globalisasi itu, didapati perkembangan itu memainkan peranan dalam mempengaruhi perkembangan industri budaya popular Melayu, yang berusaha untuk mengisi keperluan tempatan.

Dengan kekuatan asas yang telah dibina dalam proses modenisasi semenjak pengaruh budaya kolonial dahulu, dan keadaan yang sama berlaku dalam proses globalisasi budaya kini, didapati bahan-bahan budaya yang dibawa dari barat itu sentiasa dipandang tinggi dan dianggap moden. Namun, berbagai usaha dilakukan untuk menggalakkan orang ramai menggunakan bahan-bahan budaya tempatan.

Bahan-bahan budaya popular global dalam berbagai lapangan yang disebarkan oleh industri budaya barat itu kini didapati tersebar luas yang memberikan kemudahan kepada orang ramai untuk melakukan pilihan, pendedahan yang sangat meluas itu tidak dapat dinafikan turut mempengaruhi cita rasa budaya tempatan dan memupuk nilai-nilai sosial negara maju. Orang Melayu turut mempunyai peluang untuk menghayati berbagai bentuk dan jenis penawaran budaya popular yang dibawa dari negara-negara maju. Berasaskan pengalaman itu mereka mengharapkan penawaran bahan-bahan budaya popular tempatan juga tidak jauh berbeza dengan bahan-bahan budaya popular dari negara-negara maju itu. Suasana demikian mempengaruhi perkembangan industri budaya popular Melayu. Bagi kepentingan komersial, industri budaya tempatan selalu meniru atau mengikuti perkembangan sebagaimana yang dinyatakan oleh negara-negara maju. Tetapi industri budaya tempatan terpaksa menyesuaikan dengan nilai-nilai sosial tempatan, misalnya tentang moral dan akhlak yang tetap berlandaskan kepada nilai-nilai Islam. Adakala terdapat bahan-bahan budaya popular itu yang kurang memberikan pertimbangan tentang nilai-nilai sosial itu yang boleh membawa kepada kesan-kesan sosial yang kurang baik. Namun masyarakat Melayu selalu memberikan tekanan terhadap bahan-bahan budaya Melayu yang didapati agak keterlaluan dan tidak memberikan perhatian kepada nilai-nilai sosial tempatan dan Islam.

Penyebaran bahan-bahan budaya popular dari negara-negara maju dalam proses globalisasi itu memberikan kesan yang menyeluruh terhadap budaya Melayu tradisi. Persaingan dengan perkembangan budaya popular di peringkat global membawa kesan kepada tradisi budaya tempatan, iaitu apabila bahan budaya popular itu digunakan sebagai nilai-nilai yang mengukur kemajuan dan kemodenan kini. Segala warisan tradisi dianggap sebagai ketinggalan zaman dan tidak dinamiks mengikut pembangunan semasa.

Penyebaran budaya popular dari negara-negara maju, terutama barat itu menekankan nilai-nilai sosial yang adakala bercanggah dengan nilai-nilai sosial tempatan, malahan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, kepentingan kepada nilai-nilai material dan mementingkan diri keterlaluan boleh menjejaskan kurangnya pertimbangan sosial, terutama nilai-nilai moral dan akhlak. Sedangkan bahan-bahan budaya popular itu sangat berkesan dalam mempengaruhi generasi muda, yang lebih mementingkan hiburan. Mereka kurang memberikan perhatian terhadap masalah-masalah sosial. Adakala kelainan budaya yang disalurkan melalui budaya popular menjadi ikutan kepada generasi muda di negara ini. Selain itu, eksploitasi unsur-unsur sensasi boleh membawa kesan-kesan sosial yang kurang baik.

Penyebaran budaya popular sangat dinamiks, sentiasa berubah menyesuaikan dengan permintaan orang ramai. Penyebaran bahan-bahan budaya itu memberi peluang kepada orang ramai mempelajari dan memahami masyarakat dan budaya lain di dunia ini, yang boleh mempengaruhi pemikiran mereka. Pendedahan yang meluas dapat mempercepatkan proses modenisasi dan globalisasi, tetapi perlu juga diawasi, di samping mendorongkan perubahan selaras dengan kesan yang dibawa oleh proses globalisasi itu. Mereka perlu mempelajari dari masyarakat dan budaya lain bagi membolehkan mereka mengalami perubahan nilai-nilai sosial.

Pesatnya perkembangan dan penyebaran bahan-bahan budaya popular itu boleh mempengaruhi pembangunan ekonomi negara. Di samping itu anggota-anggota masyarakat juga boleh melibatkan diri dalam pembangunan industri itu mengikut kemampuan dan kepakaran masing-masing.

Impak Fenomenon Budaya Popular

Perkembangan industri budaya popular memberikan sumbangan ekonomi yang tidak kurang pentingnya kepada negara. Sebahagian besar sumbangan itu datangnya daripada kemasukan bahan-bahan budaya dari negara-negara maju. Industri budaya popular tempatan menghadapi persaingan dengan penawaran bahan-bahan budaya yang datangnya dari negara-negara maju itu. Kerajaan berusaha membantu bagi menggalakkan perkembangan industri budaya Melayu. Misalnya, keutamaan diberikan kepada pengusaha-pengusaha tempatan dalam penyebaran bahan-bahan budaya popular.

Penawaran bahan-bahan budaya popular itu bukan sahaja sebagai bahan yang memberikan hiburan, melayan emosi atau perasaan orang ramai sebagai pengguna. Malahan, bahan-bahan budaya itu dapat memainkan berbagai peranan dalam membawa keharmonian dan kesejahteraan sosial. Penyaluran nilai-nilai sosial melalui bahan-bahan budaya popular adalah sangat berkesan, terutama di kalangan orang-orang muda. Misalnya, filem, nyanyian, dan buku-buku cerita popular adalah saluran pemupukan nilai-nilai sosial yang amat baik.

Bahan-bahan budaya popular itu juga turut memainkan peranan dalam memperkukuhkan hubungan sosial, terutama melalui nilai-nilai sosial yang disalurkan itu yang seragam. Malahan budaya popular itu boleh memainkan peranan dalam pembinaan perpaduan antara kaum di negara ini. Di peringkat nasional, budaya popular dapat mengurangkan ikatan individu kepada kelompok yang berasaskan kedaerahan. Bahan-bahan budaya popular dikongsi dan dihayati bersama, maka nilai-nilai sosial dan unsur pendidikan yang disalurkan melalui bahan-bahan itu dapat memberikan rasa kekitaan yang kukuh.

Budaya popular sebagai “urban product” sentiasa menghasilkan sesuatu yang baru. Nilai-nilai sosial yang didedahkan kepada orang ramai melalui bahan-bahan budaya popular itu merupakan suatu pembaharuan dan kemodenan. Orang ramai, terutama golongan muda sentiasa mencari sesuatu yang baru. Oleh itu, bahan-bahan budaya popular itu turut memberikan sumbangan dalam membawa para pengguna itu mengalami proses modenisasi dan urbanisasi. Anggota-anggota masyarakat tidak mahu ketinggalan dalam mengikuti perkembangan budaya semasa.

Penyaluran bahan-bahan budaya popular melalui media elektronik, media cetak dan seumpamanya mendedahkan orang ramai kepada bahan-bahan budaya popular di peringkat global. Ini memberikan peluang para pengguna berfikiran lebih terbuka dan turut mengalami proses globalisasi.

Perkembangan pesat budaya popular dapat memberikan peluang orang ramai membuat pilihan pengisian keperluan lebih tinggi, seperti bahan-bahan budaya, mengikut citarasa masing-masing. Malahan sebagai bahan pengguna, penawaran bahan-bahan budaya itu mampu didapati oleh orang ramai, terutama di pasaran di seluruh negara.

Perkembangan bahan-bahan budaya popular itu adakala dikaitkan dengan kesan buruknya kepada golongan muda. Bahan-bahan budaya yang dibawa dari barat selalu dianggap bercanggah dengan nilai-nilai sosial tempatan dan nilai-nilai Islam. Perlakuan kelainan budaya yang tersebar di kalangan orang-orang muda juga dikaitkan dengan budaya popular dari barat. Oleh itu, orang dewasa beranggapan bahan-bahan budaya itu amat perlu dikawal dan diawasi. Tetapi dengan teknologi penyebaran maklumat yang semakin canggih kini, pengawalan bahan-bahan budaya yang disalurkan melalui teknologi itu didapati semakin sukar dilakukan. Oleh itu, usaha yang perlu dilakukan ialah memperkuatkan ketahanan diri golongan muda itu, misalnya dengan memberikan pendidikan agama dan moral yang sebaiknya. Sejauhmana kesan buruk yang dibawa oleh bahan-bahan budaya popular dari negara-negara maju terhadap golongan muda di negara ini setakat ini belum lagi dilakukan penyelidikan secara mendalam.

Perkembangan pesat penawaran bahan-bahan budaya popular secara global, terutamanya yang datang dari barat mempengaruhi nilai-nilai sosial orang Melayu. Misalnya, nilai-nilai material semakin meningkat. Gaya hidup yang berasaskan “impian Amerika” semakin meluas.

Fenomenon budaya popular mempengaruhi dan membawa kesan kepada kelemahan kedudukan budaya Melayu tradisional. Minat ramai, terutama golongan muda terhadap warisan tradisi itu semakin berkurang. Kepinggiran warisan tradisi adalah kesan daripada nilai-nilai kemodenan dan kemajuan yang diberikan kepada bahan-bahan budaya popular.

Budaya Melayu itu dinamis. Perkembangan pesat budaya popular Melayu dengan jelas menyatakan dinamiknya budaya Melayu. Perkembangannya itu selaras dengan pembangunan yang dilalui orang Melayu. Kini orang Melayu mengalami proses modenisasi dan urbanisasi yang pesat dan perubahan yang dilalui itu dapat difahami daripada perkembangan bahan-bahan budaya popular yang tersebar luas. Di samping itu masyarakat Melayu terdedah kepada perubahan dan kemajuan yang berlaku di peringkat global apabila bahan-bahan budaya popular dari negara-negara maju itu berkembang secara global.

Bahan-bahan budaya popular Melayu itu dengan jelas menyatakan secara ekspresif dan simbolik perubahan yang dilalui orang Melayu. Melaluinya mereka menyatakan pencapaian orang Melayu dalam mengalami perubahan seperti pembangunan dan kemodenan.

Pesatnya perkembangan dan penyebaran bahan-bahan budaya popular dari negara-negara maju di negara ini dalam proses globalisasi boleh membawa kesan-kesan kurang baik dari segi nilai-nilai kebangsaan. Tetapi kesan itu boleh pula memberikan kesedaran kepada masyarakat Melayu, untuk meningkatkan dan memperkukuhkan semangat kebangsaan. Dalam konteks ini usaha mengembalikan masyarakat kepada nilai-nilai sosial tradisi yang berteraskan kepada Islam digalakkan oleh berbagai-bagai pihak di negara ini.

Rumusan

Fenomenon budaya popular kini menjadi sebahagian daripada keperluan hidup moden. Perkembangannya tersebar luas merintasi kelas sosial. Penawarannya yang merupakan kegiatan komersial memberikan pulangan ekonomi yang baik kepada negara, dan memberikan peluang pekerjaan kepada ramai orang yang terlibat dalam industri itu.

Budaya Melayu tradisional pernah berkembang secara popular masa lalu dalam konteks budaya rakyat. Budaya popular tradisional itu berbeza daripada budaya popular moden yang telah mengalami proses modenisasi dan urbanisasi. Perkembangan ekonomi, teknologi dan pendidikan moden memainkan peranan penting dalam melahirkan fenomenon budaya popular moden Melayu. Ini boleh dikesan sejak perkembangan bandar-bandar moden semasa pemerintahan kolonial. Budaya popular Melayu merupakan “urban product” yang membawa ciri-ciri kemodenan dan pembandaran.

Perkembangan budaya popular moden membawa kesan-kesan perubahan sosial dan budaya yang berlaku di kalangan orang-orang Melayu. Budaya popular yang tersebar luas itu membawa kemerosotan kepada budaya tradisi, sedangkan dalam konsep pembinaan budaya kebangsaan, unsur-unsur budaya tradisional itu sangat penting sebagai lambang jatidiri negara. Kesannya itu meletakkan budaya rakyat itu menghadapi masalah untuk dapat diterima ramai. Walau bagaimanapun, Kementerian yang terlibat berusaha di samping memulihara ialah menghidupkan berbagai jenis seni tradisional dengan cara melibatkan industri budaya dalam kegiatan pelancongan.

Budaya Melayu tradisional menyatakan aspek ekspresif dan simbolik kehidupan orang Melayu. Berbagai usaha dilakukan dalam menentukan tradisi itu tidak lenyap begitu sahaja. Walau bagaimanapun dalam proses globalisasi yang pesat kini, orang Melayu menyedari kesan-kesan yang kurang baik dibawa oleh bahan-bahan budaya popular dari negara-negara maju itu. Ini memberi kesedaran masyarakat Melayu untuk mengembali dan mempertahankan identiti Melayu itu. Antaranya, ialah dengan berusaha meletakkan warisan tradisi budaya Melayu di tempat sewajarnya. Namun, unsur-unsur budaya tradisi itu boleh dipopularkan apabila unsur-unsur budaya itu dapat disesuaikan dengan keperluan semasa.

Perkembangan budaya popular Melayu itu juga menyatakan dengan jelas dinamiks budaya Melayu itu. Dan dalam pembinaan budaya kebangsaan, peranan budaya moden dalam konteks budaya popular itu perlu juga diberikan tumpuan. Tetapi tidak semua bahan budaya popular itu dapat dianggap penting dalam pembinaan budaya kebangsaan. Pertimbangan mutu sangat penting dalam meletakkannya sebagai budaya kebangsaan. Adakala orang berpendapat bahan-bahan budaya popular bermutu rendah, hanya mementingkan pulangan ekonomi semata-mata. Walau bagaimanapun kita tidak boleh ketepikan nilai mutu itu, memandangkan penawaran bahan-bahan budaya itu ialah untuk kepuasan orang ramai. Oleh itu perkara mutu itu juga sentiasa diberikan perhatian agar penawarannya itu mendapat perhatian orang ramai.

Perkembangan budaya popular itu, terutama bahan-bahan budaya popular dari negara-negara maju dalam konteks global memberikan persaingan kepada perkembangan budaya popular Melayu. Pengusaha dan mereka yang terlibat dalam industri budaya berusaha meningkatkan mutu pengeluaran dan ini merupakan cabaran bagi perkembangan budaya popular Melayu agar dapat bersaing di pasaran.

Pembangunan dalam penawaran bahan-bahan budaya popular Melayu boleh dianggap sangat penting untuk mengimbangi pesatnya kemasukan bahan-bahan budaya dari negara-negara maju. Bahan-bahan budaya popular Melayu masih berteraskan kepada nilai-nilai sosial yang diberikan oleh ajaran Islam. Dengan ini dapat memberikan pilihan kepada orang Melayu yang kian terdedah dengan bahan-bahan budaya dari luar.

Bahan-bahan budaya dari barat, di samping terdapat nilai-nilai yang patut dicontohi, terdapat pula nilai-nilai yang dinyatakan dalam perlakuan yang bercanggah dengan nilai-nilai sosial Melayu dan Islam. Perlakuan itu boleh menimbulkan konflik nilai dan mempengaruhi golongan muda yang seterusnya boleh membawa berbagai-bagai masalah sosial atau kelainan budaya.

Kini penyebaran bahan-bahan budaya dari negara-negara maju semakin meluas dalam berbagai saluran yang tidak mungkin boleh diawasi lagi. Oleh itu, ketahanan diri individu perlu diperkukuhkan. Generasi muda perlu dipupuk dengan nilai-nilai moral dan akhlak yang tinggi berasaskan Islam bagi membolehkan mereka berhadapan dengan penyebaran bahan-bahan budaya yang tidak sesuai dengan budaya Melayu dan Islam.

Bahan-bahan budaya popular itu juga memainkan peranan penting dalam membawa orang Melayu mengalami proses modenisasi dan urbanisasi. Selain itu, melaluinya dapat dipupuk nilai-nilai sosial secara berkesan kepada orang ramai. Budaya popular itu yang sentiasa berubah menyesuaikan dengan perubahan cita rasa budaya ramai menyalurkan berbagai-bagai nilai sosial, adakala nilai-nilai sosial itu bercanggah dengan tradisi budaya Melayu dan Islam. Perkembangan budaya popular itu yang merupakan sebahagian kehidupan moden terdapat kesan-kesan baik dan buruknya. Impaknya yang begitu meluas sentiasa disedari anggota-anggota masyarakat. Anggota-anggota masyarakat Melayu perlu dilengkapkan dengan ketahanan diri yang kuat, terutama asas Islam dan pendidikan, agar orang Melayu mampu menerima cabaran dan dapat bersaing dalam berbagai bidang dan lapangan berikutan pesatnya proses kemodenan, urbanisasi dan globalisasi. Bahan-bahan budaya popular itu mendapat populariti berasaskan peranannya membawa perubahan, pembaharuan dan menyatakan gaya hidup moden dan bandaran.

Tidak dapat dinafikan lagi peranan fenomenon budaya popular itu dalam kehidupan masyarakat Melayu moden kini yang perkembangannya semakin meluas dan merupakan sebahagian daripada fenomenon budaya moden. Kita tidak boleh lagi menganggap bahan-bahan budaya popular itu tidak penting atau boleh membawa kesan-kesan yang kurang baik kepada masyarakat, terutama golongan muda. Semua pihak perlu memahami kepentingan dan peranan budaya popular dari aspek positifnya, iaitu budaya popular itu boleh memberikan sumbangan penting dalam pembangunan masyarakat dan budaya. Untuk meletakkan budaya Melayu sebagai budaya kebangsaan yang berteraskan Islam, maka budaya popular itu perlu digunakan seluasnya agar dapat memberikan kesan yang baik, terutama kepada generasi muda. Bahan-bahan budaya popular itu juga boleh digunakan dengan berkesan sebagai saluran pemupukan nilai-nilai sosial yang berteraskan Islam, khususnya ke arah pembangunan orang Melayu. Dalam perancangan pembangunan sosial dan kebudayaan, peranan dan kepentingan fenomenon budaya popular perlu diberikan pertimbangan serius sebagai fenomenon yang dapat membawa perubahan masyarakat dan budaya, seterusnya meningkatkan peradaban Melayu.

Nota

1-Bidang pengajian budaya popular ini telah lama berkembang di barat, berikutan dengan pesatnya perkembangan fenomenon budaya popular itu. Budaya popular menarik perhatian dalam bidang pengajian dan kemanusiaan, seperti sejarah, media, sosiologi/antropologi, dan sebagainya. Nye, Russel B. (1972) meliaht dimensi baru dalam budaya popular.

2-Sebagai contoh, industri filem di Amerika Syarikat, tersebar ke peringkat global bukan sahaja memperkukuhkan industri itu dari segi ekonomi, tetapi juga turut menyebarkan ideologi politiknya. Kesannya mempengaruhi pemikiran global.

3-Kini fenomenon budaya popular merupakan sebahagian penting kehidudpan masyarakat Melayu moden. Perkembangan pesat yang dilalui orang Melayu dalam bidang budaya popular ini telah menarik minat saya untuk memahaminya.

4-Pengertian budaya dalam konteks yang lebih khusus boleh digunakan mengikut konteks perbincangan, iaitu merujuk kepada gaya hidup, misalnya bagi sesuatu kelompok. Misalnya, budaya itu selalu dirujuk kepada seni, atau kedududkan kelas tertentu.

5-Perbincangan tentang konsep seperti ini lihat M. Herskovits (1970:17 & 29), Norman Daniel (1975:13).

6-Adakala budaya popular membawa pengertian yang sama, misalnya, Rosenberg dan White (eds.) (1960:11).

7-Gans, (1974) membincangkan isu ini dan beliau menganggap budaya popular memainkan peranan penting dalam budaya dan masyarakat moden. Golongan elit yang mendokong budaya tinggi selalu menganggap budaya popular itu kurang mutu dan lebih mementingkan pulangan ekonomi, tanpa menimbangkan kesan-kesan sosial kepada golongan remaja.

8Pemerintah kolonial membawa perubahan ekonomi dan budaya kolonial di negara yang diduduki. King (1976:58-66) membincangkan tentang “colonial third culture”.

9-Pembangunan bandar-bandar kolonial di negara ini, bukan sahaja membawa perkembangan budaya kolonial, tetapi bandar-bandar itu juga merupakan pusat perkembangan maksiat dan masalah sosial. Lihat juga Butcher (1979), Hashim Awang (1975).

10-Anggota masyarakat memerlukan pengisian masa senggang (leisure) dengan sesuatu yang boleh memberikan kerehatan, sesuai dengan keperluan yang lebih tinggi. Lihat juga Kando (1980), Ellis (1973) dan Mc Neal (1982).

11-Kegiatan budaya popular yang menghasilkan bahan-bahan budaya untuk keperluan orang ramai dan implikasi budaya pernah dibincangkan secara mendalam (Fishwick 1974, Lewis (ed.) 1972, Nye 1972, Fishwick 1985, Gans 1974).

12-Penduduk bandar-bandar moden sangat memerlukan penawaran bahan-bahan budaya popular sebagai mengisi keperluan yang lebih tinggi. Proses pengasingan (alinasi) masyarakat bandar menyebabkan orang kesunyian, terutama penduduk bandar-bandar besar sebagaimana berlaku di negara-negara maju. Lihat, Slater (1970), Riesman (1956).

13-Nilai-nilai ekonomi yang diberikan kepada bahan-bahan budaya mempengaruhi komoditi budaya itu diminati ramai dan ini mempengaruhi mereka yang berbakat menumpukan sepenuh masa dalam industri budaya. Ini juga menjadi perhatian pengkaji untuk memahami bahan-bahan seni diperdagangkan. Lihat Deer and Deer (1967).

14-Perkara ini telah dibincangkan oleh Gans (1974), Bigsby (1977).

15-Wan Abdul Kadir (1999) telah membincangkan budaya popular tradisi dan kedudukannya dalam konteks kini.

16-Antara majalah popular termasuk majalah untuk wanita, majalah sukan, majalah jenaka, majalah filem, fesyen dan majalah sensasi yang lain. Penawaran majalah popular berusaha mengisi keperluan gaya hidup moden.

17-Selaras dengan pendapat Provencher (1993:260). Schroeder (1980:4-15) berpendapat budaya popular telah wujud sebelum terdapat teknologi mencetak.

18-Perbincangan lanjut lihat Wan Abdul Kadir (1988:21-25).

19-Misalnya, persembahan mak yong dan wayang kulit. Unsur-unsur budaya tradisional itu selalunya melibatkan ritual, yang mempunyai fungsi dan kepentingannya, yang membina hubungan mereka yang terlibat dengan semangat dan alam ghaib yang lain.

20-Misalnya, Kessler (1977) pernah membuat kajian untuk memahami makna dan pengertian suatu ritual di Kelantan.

21-Penyebaran budaya kolonial yang tertumpu di bandar-bandar kolonial di negara ini telah dibincangkan dalam Wan Abdul Kadir (1996).

22-Lihat juga perbincangan tentang perubahan budaya popular Melayu tradisional dan pertembungan dengan budaya kolonial dalam Wan Abdul Kadir (1996).

23-Lihat Wan Abdul Kadir (1996).

24-Hashim Awang (1975) yang mengkaji cerpen-cerpen Melayu Sebelum Perang turut menyentuh tentang bandar sebagai pusat perkembangan maksiat.

25-Golongan elit, di kalangan orang-orang Eropah di negara ini membawa budaya elit barat, kemudian turut diikuti orang Melayu.

26-Teater popular ini telah dibincangkan dalam Wan Abdul Kadir (1988: Bab 2). Lihat juga Rahmah Bujang (1975).

27-Lihat Tan Sooi Beng (1993).

28-Wan Abdul Kadir (1988 : Bab 2).

29-Artis Melayu yang popular di pentas Bangsawan kemudian berpeluang merakamkan nyanyian ke piring hitam. Pentas Bangsawan memainkan peranan penting membawa pembaharuan dan kemodenan kepada unsur-unsur seni yang lain seperti nyanyian, tarian, lakonan dan jenaka. Wan Abdul Kadir (1988).

30-Budaya popular itu tidak patut diteliti sebagai fenomenon budaya yang berasaskan kelas sosial, memandangkan fenomenon itu tersebar luas dan tidak pula merupakan milik sesuatu kelompok sosial. Lihat Holmberg (1998:1-2).

31-Proses modenisasi dan urbanisasi orang Melayu turut membawa perubahan kepada budaya Melayu itu. Keadaan ini telah bermula sejak pembangunan bandar-bandar semasa pemerintahan kolonial. Perkara ini telah dibincangkan dalam Wan Abdul Kadir (1992).

32-Hasil kajian yang didlakukan, media elektronik di negara ini menyalurkan kira-kira 80% bahan-bahan budaya popular yang terdiri daripada berbagai ragam. Majalah popular Melayu pula merupakan majoriti majalah yang tersebar di pasaran.

33-Adakala orang menganggap kelainan budaya (counter culture) itu juga merupakan sebahagian daripada budaya popular, atau kelainan budaya budaya itu dianggap kesan daripada pengaruh budaya popular. Sebenarnya kelainan budaya itu merupakan perlakuan golongan minoriti dan tidak boleh dianggap sebagai budaya popular.

34-Teater Bangsawan yang merupakan “urban product” dapat berkembang secara popular berasaskan kegiatan komersialnya. Lihat Wan Abdul Kadir (1988:Bab 2).

35-Misalnya, dengan mengenakan sekatan atau syarat tertentu atas kemasukan bahan-bahan budaya yang merupakan persaingan kepada bahan-bahan budaya tempatan. Tetapi sekatan atau kawalan itu tidak pula menghalang atau menyekat perkembangan ekonomi bebas di peringkat global.

36-Anggapan atau nilai yang diberikan terhadap bahan-bahan budaya popular oleh golongan elit selalunya berasaskan nilai-nilai seni. Isu ini telah dibincangkan oleh Gans (1974).

37-Selalunya wanita menjadi sasaran dalam menonjolkan isu seks ini dalam bahan-bahan budaya popular. Ini telah dibincangkan secara mendalam oleh Gamman dan rakan-rakan (eds.) (1988) dan Holmberg (1988).

38-Lihat Provencher (1993 : 272).

39-Pertumbuhan kebudayaan Malaysia lihat Mohd. Taib Osman (1974), dan konsep kebudayaan kebangsaan dalam Mohd. Taib Osman (1980).

40-Prinsip-prinsip dan asas kebudayaan kebangsaan itu lihat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Malaysia (1976). Perbincangan tentang kebudayaan kebangsaan lebih lanjut lihat Wan Abdul Kadir dan Zainal Abidin Borhan (eds.)(1985).

41-Kesan hasil daripada kajian terhadap pelajar-pelajar Melayu di Jabatan Pengajian Melayu (1989-1992), didapati hampir 90% mereka tidak pernah menonton persembahan tradisi sejak dua tahun yang lalu. Hampir keseluruhan pelajar yang disoal-selidik tidak berminat terhadap seni persembahan tradisional. Malahan majoriti mereka tidak mengenali atau tidak pernah menonton sebahagian daripada senarai seni tradisional yang dikemukakan kepada mereka. Sebab-sebab yang diberikan kenapa mereka kurang berminat, majoriti mereka menerangkan mereka tidak mengenali dan tidak didedahkan kepada seni persembahan tradisional itu.

42-Kementerian yang terlibat telah berusaha untuk menggalakkan perkembangan dan memulihara khazanah seni rakyat seluruh negara dengan berbagai cara, misalnya dengan menggalakkan penyelidikan, mengadakan bengkel dan seminar, dan memberikan bantuan dan bimbingan untuk menghidupkan industri seni tradisi. Kementerian juga menubuhkan Akademi Seni Kebangsaan yang bertujuan meningkatkan perkembangan seni persembahan tradisi.

43-Satu kes kajian yang dilakukan didapati orang tua dan dewasa di kampung masih meminati dan dapat menghayati berbagai jenis seni rakyat tradisi. Tetapi suasana hidup di kampung kini tidak lagi mendorongkan perkembangan kegiatan seni tradisi. Dengan pesatnya pembangunan yang dialami penduduk kampung turut mempengaruhi berkurangnya kegiatan seni persembahan tradisional.

44-Lihat perbincangan Zawawi Ibrahim (1995 : Chapter 2).

Tiada ulasan:

Catat Ulasan